Startsida Umeå kommun
planområdet

Stöcke 10:14 m.fl. – bostäder

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för avstyckning av tomter för bostadsändamål. Syftet är också att anpassa bebyggelsen till omgivande landskap och byggnadskultur samt ta hänsyn till rekreationsvärden.
Vidare syftar planen även till att säkerställa en godtagbar dagvattenhantering och tillskapa säkra trafikmiljöer.

Planfakta

Diarienummer

BN-2018/00286

Handläggare:
Angelica Wiklund
planarkitekt
090-16 12 84
angelica.wiklund@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden 2018-04-18.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning
Behovsbedömningen är anslagen 2018-05-22 – 2018-05-13.

Behovsbedöming

Samråd t.o.m. 2020-02-07

Handlingar

följebrev
plankarta
planbeskrivning.

 

Granskning t.o.m. 2020-06-02

Handlingar

följebrev
plankarta
planbeskrivning
samrådsredogörelse.

Godkännande och antagande

Detaljplanen godkänns preliminärt av byggnadsnämnden 2020-08-19 och överförs därefter till kommunfullmäktige för antagande.

Handlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-12

Sidans kortadress: www.umea.se/stocke1014