Startsida Umeå kommun

Stöcke 13:7 – bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Syftet är också att säkerställa att utveckling sker med hänsyn till befintlig by- och bebyggelsestruktur.

Planfakta

Diarienummer

BN-2018/02317

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 2019-02-13.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-02-26

Sidans kortadress: www.umea.se/stocke137