Startsida Umeå kommun

Stöcke 24:5 - bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Planområdet ligger i Stöcke samhälles nordöstra del. Fastigheten angränsar till väg 523 i väster och till naturområde i norr. Småhusbebyggelse finns på båda sidor om fastigheten.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/02728

Handläggare

Malin Nyberger
Planarkitekt
090-16 64 97
malin.nyberger@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 24 maj 2017.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Behovsbedömningen är anslagen
2017-08-11 - 2017-09-01

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus