Startsida Umeå kommun

Stöcke 7:21 – allaktivitetshus

Längs med Västersiavägen i Stöcke planeras ett allaktivitetshus. I byggnaden kommer det att finnas en idrottshall men även ytor för mindre verksamheter. Det kan exempelvis vara gym, kontor och även handel-, kultur och serviceverksamhet.

Höjden på den nya byggnaden kommer variera mellan 11 och 4 meter då byggnaden delvis ska grävas ner under mark. Byggnaden blir som störst 3000 kvm. Bilparkeringen planeras nära infarten för att minska trafiken inom fastigheten.

Ta del av planförslaget i 3D

I samband med samrådet testar vi en mobilanpassad version av vår 3D-karta.
Här kan du se hur stor den nya byggnaden planeras att bli och hur den upplevs på platsen. Öppna 3D-kartan.


Text

Planfakta

Diarienummer

BN-2017/00591

Handläggare

Angelica Wiklund
planarkitekt
090-16 12 84
angelica.wiklund@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den
15 juni 2017.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning
Behovsbedömningen är anslagen 2018-03-13 - 2018-04-03

Behovsbedömning

Granskning t.o.m 2019-03-19

Handlingar:

-Följebrev
-Plankarta
-Planbeskrivning
-Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
-Arkeologisk utredning
-Trafikalstringsberäkning
-Parkeringsutredning

Godkännande

Detaljplanen godkändes  i byggnadsnämnden 2019-05-23.

Ärendet har överförts till kommunfullmäktige för antagande.

Antagandehandlingar
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Arkeologisk utredning
- Trafikalstringsberäkning
- Parkeringsutredning
- Jämställdhetsbedömning
- Granskningsutlåtande (lämnas på begäran)
- Samrådsredogörelse (lämnas på begäran)

Antagande
Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2019-09-30.

Antagandehandlingar:
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Arkeologisk utredning
- Trafikalstringsberäkning
- Parkeringsutredning
- Jämställdhetsbedömning
- Samrådsredogörelse  (lämnas ut på begäran)
- Granskningsutlåtande (lämnas ut på begäran) 

Överklagan
Detaljplanen överklagades 2019-10-22 och överlämnades därefter till mark- och miljödomstolen (MMD) för fortsatt handläggning.

MMD beslutade att avslå överklagandet. Beslutet överklagades till mark- och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD beslutade 2020-10-06 att inte ge prövningstillstånd. MÖDs beslut kan inte överklagas.

Laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om antagande fick laga kraft 2020-10-06.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-12

Sidans kortadress: www.umea.se/stocke