Startsida Umeå kommun

Stöcke 7:6 och 7:3, bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att tillskapa nya tomter för bostadsändamål. Syftet är också att anpassa planens omfattning och gestaltning till landskapsbilden och omgivande bebyggelsestruktur.

Planfakta

Diarienummer

BN-2019/01051

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att inleda planläggning togs av byggnadsnämnden den 18 september 2019.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-11-07

Sidans kortadress: www.umea.se/stocke76