Startsida Umeå kommun

Stöcksjö 7:9

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/02180

Handläggare

Susanne Ohlsson
planarkitekt
090-16 64 94

susanne.ohlsson@umea.se

 

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den
18 januari 2017.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning
Behovsbedömningen är anslagen 2018-04-17 - 2018-05-10
Behovsbedömning

Samråd t.o.m. 2019-04-23

Handlingar:

-Följebrev
-Plankarta
-Planbeskrivning
-Naturvärdesinventering

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-20

Sidans kortadress: www.umea.se/stocksjo79