Startsida Umeå kommun

Lilljansområdet och campus

Detaljplanen innebär ny bebyggelse på Lilljansberget samt inom campusområdet, ett område som omfattar cirka 40 hektar mark. Totalt möjliggör detaljplanen cirka 1 600 bostäder. Utöver detta tillkommer även lokaler för verksamheter, främst utmed Petrus Laestadius väg.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla Lilljansberget och del av campusområdet för stadsbebyggelse med blandat innehåll, offentliga rum och parker. Planen syftar även till att säkerställa lämplig kvartersstruktur och exploateringsgrad. Bebyggelsen ska i första hand innefatta bostäder men även lokaler för verksamheter, byggnader för universitetets behov, företag och service.

Planen syftar också till att bevara och tydliggöra de naturvärden som finns i Lilljansskogen och närmiljön samt att möjliggöra rekreation och friluftsliv.

Ett annat syfte med detaljplanen är att främja hållbart resande. Goda kollektivtrafikförbindelser samt ett väl utbyggt gång- och cykelnät ska säkerställas. Planen ska även säkerställa bevarande av en ekologisk spridningskorridor mellan Stadsliden och Nydala samt dagvattenhantering inom planområdet.

Illustration från Campusområdet

Norra Campusparken

Illustration från Campusområdet

Petrus Laestadius väg

Illustration från Campusområdet

Lilljansberget

Illustration från Campusområdet

Torget

Naturmiljö

Bebyggelsen i västra delen av Lilljansberget kommer att ianspråkta relativt orörd skogsmark. Den kommande exploateringen får till följd att omkring 10 hektar skog försvinner, vilket påverkar arter som trivs här negativt. Lilljansbergets funktion som revir för skogsmesar och järpe förväntas försämras genom att skogen blir känsligare för yttre störningar och habitatförändringar.

För att begränsa bebyggelsens påverkan placeras bebyggelsen i den västra delen av Lilljansberget vilket medför att den äldre och tätare skogen sparas i hög grad.

För att säkra skogen och spridningskorridoren planläggs de bevarade skogsområdena som naturmark. För att bevara träd och vegetation insprängt i bostadsområdet regleras kvartersmarken med bestämmelsen, befintliga träd samt vegetation ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt inom kvartersmark.

Kommunen har gjort bedömning att planen kan antas medföra betydande miljö­påverkan varav en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Övriga frågeställningar som har haft betydande inverkan på detaljplanens utformning är dagvattenhantering samt bevarande av befintlig spridningskorridor.

Naturvärden på Lilljansområdet

Naturvärden

Grönstruktur Lilljansområdet

Grönstruktur

Samrådsmöte 16 september

Du är välkommen till ett öppet samrådsmöte i Universum på campus Umeå 16 september. Drop-in mellan klockan 14–18. Under mötet finns möjlighet att diskutera och ställa frågor till olika kompetensområden om planförslaget och dess konsekvenser.

Ta del av planerna i 3D

I kommunens 3D-karta finns planförslaget i 3D. Kartan visar möjliga byggnadsvolymer och hur de förhåller sig till omgivningen. Öppna 3D-kartan.

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Lämna synpunkter senast 4 oktober.

Förslaget visas även i Väven, Kommunhörnan.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2016/01581

Handläggare

Anna Åslin
planarkitekt
090-16 23 54
anna.aslin@umea.se

Status och handlingar

Planprogram

Planprogrammet för Stadsliden 6:6 med flera godkändes av kommunfullmäktige 2016-06-20.

Handlingar till planprogrammet

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 24 augusti 2016.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-05

Sidans kortadress: www.umea.se/lilljansberget