Startsida Umeå kommun

Översiktsplan

Fram till 26 januari fanns möjlighet att tycka till om de ändringar som gjorts i två nya översiktsplanedelar som kommer att ersätta den kommuntäckande översiktsplanen från 1998 (kallad ÖPL98). Vissa revideringar har även gjorts av Fördjupning för Umeå (antagen 2011) när det gäller trafikstrategi och aktuell lagstiftning med mera.

Översiktsplanedelarna har varit ute på samråd och omarbetats. Tanken är att planerna ska antas av kommunfullmäktige till våren.

Ta del av utställningshandlingarna

Samrådsredogörelse (pdf)
Läs vad olika remissinstanser har tyckt och vilka förändringar som gjorts.

Översiktsplan Umeå kommun (pdf, 3,6 MB)
Utställningshandling

Tematiskt tillägg för landsbygden (pdf, 16 MB)
Utställningshandling, karta, planförutsättningar

Fördjupning för Umeå (reviderad) (pdf, 6,3 MB)
Plankarta

Utställning och fortsatt process

Översiktsplanedelarna har ställts ut med sedvanligt översiktsplaneförfarande med samråd, utställning och slutligen antagande i kommunfullmäktige. När Tematiskt tillägg för landsbygd vinner laga kraft utgår den tidigare kommuntäckande översiktsplanen från 1998 (ÖPL98). I samband med antagande av Översiktsplan Umeå kommun är ambitionen att kommunens webbplats för översiktsplanering omarbetats för att tydliggöra Översiktsplan Umeås kommuns roll som ingång till hela ”översiktsplanepaketet”.

Fördjupning för Umeå, antagen 2011

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Vad handlar det om?

Med anledning av att den kommuntäckande översiktsplanen från 1998 (ÖPL98) ska utgå har samråd hållits för två nya översiktsplanedelar som är tänkt att ersätta ÖPL98. Den ena är Tematiskt tillägg för landsbygd som hanterar ännu relevanta delar av ÖPL98. Den andra översiktsplanedelen kallas Översiktsplan Umeå kommun och fungerar sammanhållande för samtliga översiktsplanedelar (så kallade fördjupningar och tematiska tillägg).

Uppdrag saknas att i grunden förändra innehållet från ÖPL98. De två nya delarna ska alltså inte ses som nya översiktsplanedelar i vanlig mening. Snarare sätt att hantera ännu gällande delar ur ÖPL98, uppnå större tydlighet och öka förståelsen samt möjligheten att hitta i de många dokument som tillsammans utgör Umeås kommuns översiktsplan.

Dialoger och kopplingen till "Program för hållbar landsbygdsutveckling"

I samarbete med Bygderådet Umeå har en serie möten genomförts i Gravmark, Tavelsjö, Sörmjöle samt Stöcksjö för att diskutera nya målsättningar för landsbygdsutveckling. Ett återkopplande öppet möte genomfördes därtill i Umeå där möjlighet fanns att ge respons och komplettera inkomna synpunkter.

Resultaten av dialogerna har dels föranlett några justeringar i översiktsplanedelen för landsbygden, dels utgör det underlag till det program för hållbar landsbygdsutveckling som framarbetas parallellt med översiktsplanen och som har karaktär av genomförandeinriktad handlingsplan.

Om "Översiktsplan Umeå kommun"

Med denna nya översiktsplanedel ska det vara lätt att få en bild av kommunens intentioner. Utifrån inkomna samrådssynpunkter har det blivit tydligt att man uppskattat greppet med de så kallade ”Hur är det tänkt-avsnitt” som sammanfattade tankar om bebyggelseutvecklingen, landsbygdsutvecklingen, trafikplaneringen och så vidare i Översiktsplan Umeå kommun. Till utställningsversionen har därför planen omarbetats enligt samma upplägg där teman tydligare presenteras för att det ska vara lättare att få en helhetsbild på ett mer lättillgängligt sätt. I dokumentet lyfts centrala överväganden som tillväxtmålet, strategier för hållbar tillväxt, scenario för bebyggelseutvecklingen och avsnittet Människan i centrum (som beslutats 2011). I flera fall anges att förhållningssätt och riktlinjer från Fördjupningen för Umeå blir gällande för hela kommunen. I dokumentets olika tematiska avsnitt sammanfattas hur det är tänkt gällande byggande av staden och på Umeå landsbygd, trafikplaneringen. Ett antal förtydliganden görs för olika frågor. I övrigt sker hänvisning till var olika teman och frågor behandlas i övriga översiktsplanedelar.

En viktig del av dokumentet är det avsnitt där varje översiktplanedel beskrivs kort med status och innehåll. Detta blir det verktyg som möjliggör en enklare framtida aktualisering. Till varje plan finns möjlighet att exempelvis ange en Särskild upplysning som kommenterar gjord justering av planen sedan antagande.

Om "Tematiskt tillägg för landsbygden"

I översiktsplanedelen för landsbygden hanteras aktuella delar från ÖPL98 och målsättningar för landsbygdsutveckling. Översiktsplanedelen har fokus på långsiktig mark- och vattenanvändning och medföljande karta visar rådande planförutsättningar kopplat till långsiktig mark- och vattenanvändning.

I översiktsplanedelen för landsbygden konkretiseras tillväxtscenariot på landsbygden och det poängteras att inställningen till bebyggelseutveckling är positiv inom Umeå kommun. Riktlinjer förändras i utställningshandling för att tydligare betona detta. Inte minst för områden utanför utpekade tillväxtstråk. Utifrån dialoger och inkomna samrådssynpunkter föreslås förändring i riktlinje för byggande på jordbruksmark som berör översiktsplanen. Den nya riktlinjen uttrycker att man bör kunna pröva utveckling av bebyggelse på platser med svag eller ingen befolkningstillväxt där detta bl.a. medverkar till en god byastruktur. Riktlinje att bebyggelse inte ska äventyra jordbrukets intressen kvarstår.

Ett stort antal synpunkter har inkommit med önskemål om ökad bebyggelse på Umeå landsbygd, dels föreslås riktlinjer justeras som möjliggör detta. Vissa anser att långt fler stråk ska utpekas och inte minst att utvecklingspotentialen för landsbygden lyfts. Dels föreslås som sagt justering av riktlinjer för att hantera detta, dels tillkommer en ny kartbild tidigt i planhandlingen i syfte att lyfta landsbygdens rika resurser.

Kartbilden kallas Resurser för utveckling som ger en bredare bild av utveckling i Umeå kommun med en övergripande beskrivning. Detta är resurser för livs- och boendemiljöer samt utveckling av besöksmålsutveckling- näringslivsutveckling. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling av denna mosaik av resurser anges att det är av vikt att arbeta med synliggörande, skapandet av entréer och att skapa tillgänglighet till dessa resurser för att få bäst möjliga potential för platserna och värdenas utveckling.

"Program för hållbar landsbygdsutveckling" visar hur målen kan nås

Det tematiska tillägget för landsbygden innehåller nya målsättningar för landsbygdsutveckling som fått god respons under samrådsskedet. Samrådsdialoger har haft fokus på att diskutera och föreslå åtgärder i syfte att realisera målsättningarna. Dessa åtgärder samlas i ett program för hållbar landsbygdsutveckling som är ute på remiss samtidigt med översiktsplanen. Programmet har karaktären av en genomförandeinriktad handlingsplan och kan hantera fler frågor än bara långsiktig mark- och vattenanvändning.

webbsidorna om landsbygdsutveckling, finns en remissversion av programmet för hållbar landsbydsutveckling. Där kan du även lämna dina synpunkter på programmet.

Om "Fördjupning för Umeå"

Fördjupning för Umeå antogs 2011 och är den översiktsplanedel som hanterar tätorten Umeå med expansionsområde. Inom planområdet har 95 % av tillväxten skett under en tioårsperiod. Det är den översiktsplanedel som är mest central och inom planavgränsningen gäller ett flertal andra planer. Utifrån den aktualitetsprövning som skedde år 2015 tog beslut att några delar behöver revideras. Som nämnts gäller det framförallt trafikstrategin. Förändringar är nödvändiga även utifrån förändrade riksintressen och lagstiftning som ny förordning trafikbuller. Dessa ändringar har nu varit föremål för samråd.

I utställningshandlingen är stomstråk för kollektivtrafik klarlagt. Utifrån remissinstansers oro för kapacitetsbrist vid Vasaplan och längs Tegsbron med omlagt stomstråk har resonemanget utvecklats i samrådsredogörelsen kring detta. På samma sätt har det påtalats att det är problematiskt att renodla Vasaplan för stadsbusstrafik. Beskrivning att ”renodla” Vasaplan stryks. Istället görs tillägget att regionbusstrafiken på sikt koncentreras till Umeå C och Umeå Ö. Många har lyft behovet av goda bytesmöjligheter mellan stads- och regionbuss. I samrådsredogörelsen finns ett utvecklat resonemang. Önskemål lyftes att en kartbild som illustrerar regionbusstrafik borde tilläggas handlingen vilket gjorts i utställningshandlingen.

När det gäller riksintresse kommunikationer Umeåprojektet ändras riktlinje att reservatet utgår när beslutet vunnit laga kraft, istället för som uttrycktes i samrådsversionen- vid fastställelsebeslut. En riktlinje läggs även till enligt; ”Handlingsfrihet för framtida koppling över älven bibehålls till dess möjligheter att realisera framtida kopplingar utretts”. Det finns ett behov att ta ett helhetsgrepp över möjliga geografiska lägen och roll i det framtida transportsystemet. Det finns anledning att studera detta och andra lägen utifrån att staden växer, det är få kopplingar över älven i dagsläget och utvecklingsområden finns på ömse sidor om älven. Korta geografiska avstånd är prioriterat enligt strategin om femkilometersstaden.

Följdändringar görs i trafikavsnitt för Fördjupning för de centrala stadsdelarna och Fördjupning för Universitetsstaden.

Kontakt

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
090-16 11 95
070-611 75 57
pernilla.helmersson@umea.se

Mer information

Befintlig översiktsplan

Umeå kommuns översiktsplan (ÖPL98)

Fördjupade översiktsplaner, antagna:

 • Umeås framtida tillväxtområde
 • Centrala stadsdelarna
 • Nydalaområdet
 • Älvslandskapet
 • Ön
 • Vindkraft i Umeåregionen
  (tematiskt tillägg)
 • Kusten
 • Universitets- och sjukhusområdet
 • Strandskydd i Umeåregionen (tematiskt tillägg)

Hur skapas en översiktsplan?

Planprocessen, hur en översiktsplan arbetas fram och beslutas

Samråd:

Synpunkter från samrådsmöten angående översiktsplan för landsbygden (pdf)

Tidigare samrådshandlingar:

Översiktsplan Umeå kommun
(pdf, 2 MB)

Tematisk tillägg för landsbygden (pdf, 4 MB)

Fördjupning för Umeå (pdf, 6 MB)

Sidan har granskats 2018-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/oversiktsplan