Startsida Umeå kommun

Hur ska Umeå utvecklas i framtiden?

För att besvara den frågan började kommunen 2008 arbeta med en fördjupad översiktsplan för Umeås framtida tillväxtområde. 29 augusti 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta den fördjupade översiktsplanen.

Planen innehåller utvecklingsstrategier för 200 000 invånare och utgår från en relativt kraftig förtätning av de centrala delarna av Umeå. Vidare föreslås en utveckling kring ett antal kollektivtrafikförsörjda stråk.

Hållbar tillväxt med bättre luft

Umeås tillväxt behöver ske på ett sätt som minimerar trafikens negativa miljöpåverkan. Därför föreslår planen att nästan all ny bebyggelse läggs antingen inom gång- och cykelavstånd från de viktigaste målpunkterna i centrum och i universitetsområdet eller i områden där det finns goda möjligheter att åstadkomma en mycket bra kollektivtrafik.

Samråd pågår fram till 13 april 2017

Fram till och med 13 april 2017 finns det möjlighet att lämna synpunkter på två översiktsplanedelar som kommer att ersätta den kommuntäckande översiktsplanen från 1998 (kallad ÖPL98). Det finns också möjlighet att lämna synpunkter på Fördjupning för Umeå (antagen 2011) i samband med pågående revidering.

Här kan du läsa och tycka till om pågående samråd

Exempel från den fördjupade översiktsplanen

Här följer några utdrag från handlingarna. I den fullständiga antagandehandlingen nedan hittar du mer information. Klicka på bilderna för att se större versioner.

Ringleden

Ringleden — Färdigställandet av ringleden medför att flera intressanta områden för verksamheter tillkommer i trafikorienterade lägen. Exempel på sådana lägen är områden vid mejeriet, vid Söderslätt, Röbäck/travbanan, Klockarbäcken, vid Greenzone/Ersboda med flera.

Vandringsled
Vandringsled — Längs den gröna korridor som sträcker sig runt staden kan, med undantag från försvarsmaktens övningsområde, en upplevelserik vandringsled anläggas. Under vinterhalvåret bjuder leden på längre skidturer och det bör även finnas möjligheter att uppleva vinterlandskapet till fots längs vissa uppkörda sträckor.
Huvudvägnätet
Huvudvägnät — Umeå kommun har valt att arbeta med ett huvudvägnät för gång- och cykeltrafikanter där en särskilt hög standard avseende framkomlighet, gena och raka sträckningar, trafiksäkerhet, belysning, drift och underhåll, med mera ska hållas. Huvudnätet för gång- och cykeltrafik ska upplevas som tryggt och säkert för alla brukare.

Synpunkter har vägts in

Planen har tidigare varit på samråd och utställning tillsammans med den fördjupade översiktplanen för de centrala stadsdelarna. Både efter samråd och utställning har inkomna synpunkter beaktats och lett till en omarbetning av planförslaget. Synpunkter från utställningen har sammanställts i ett särskilt utlåtande som också innehåller kommunens kommentarer till inkomna yttranden. Det särskilda utlåtandet ingår som en del av antagandehandlingarna tillsammans med den fördjupade översiktsplanen.

Läs mer om planen

Antagandehandling (pdf, 3 MB)
Antagandehandling (pdf, högupplöst version, 36 MB)

beskrivning av översiktsplanen

Plankarta (pdf, 6 MB)
karta över det område som planen gäller

Utlåtande efter utställning
med synpunkter från utställningen samt kommentarer från kommunen för två fördjupade översiktsplaner: Umeås framtida tillväxtområde och de centrala stadsdelarna.

Samrådsredogörelse (pdf)
handling med synpunkter från det tidigare samrådet för två fördjupade översiktsplaner: Umeås framtida tillväxtområde och de centrala stadsdelarna

Skede i översiktsplanprocessen

29 augusti 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta den fördjupade översiktsplanen. Planen har nu vunnit laga kraft.

ÖPL-process
Plankarta

Plankarta över Umeås framtida tillväxtområde. Klicka på kartan och ladda ner en större karta (pdf).

Kontakt

Malin Lagervall
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/umeatillvaxt