Startsida Umeå kommun

Radon från byggmaterial

Alunskifferbaserad blå lättbetong innehåller radium och avger därför radongas. Denna betong användes under åren 1929-1975. I Umeå finns cirka 300 fastigheter byggda med blå lättbetong. Kommunen har genomfört en kartläggning av hus byggda av blå lättbetong i tätorterna i kommunen. Krav på mätning och åtgärder har ställts på flerbostadsfastigheter byggda av blå lättbetong.

Fastighetsägaren har enligt miljöbalken ansvaret för att undanröja risker för olägenheter i inomhusmiljön som kan påverka människors hälsa. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan kräva att fastighetsägaren sänker radongashalten till en nivå som inte överstiger riktvärdet.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus