Startsida Umeå kommun

Lokala utvecklingsplaner och byaplaner

Byaplaner och lokala utvecklingsplaner är viktiga verktyg för att driva den lokala utvecklingen framåt. De är ett bra sätt att kartlägga och inventera vilka resurser, service, företag med mera som byn och/eller bygden har.

Byaplansarbetet kan också vara en hjälp till att starta upp eller fortsätta ett utvecklingsarbete i bygden. Ett sådant arbete leder ofta till en ökad social sammanhållning och att fler känner sig delaktiga i utvecklingen och bidrar med nya idéer.

Brett förankrade planer tas fram i samverkan

Det är viktigt att arbetet med lokala utvecklingsplaner föregår under demokratiska och jämlika former, så att alla känner sig välkomna att delta. Det gör också att arbetet och slutligen planen med visioner och aktiviteter är brett förankrade, en annan viktig aspekt. Det här gör dels att aktiviteterna blir lättare att genomföra, dels att kommunen kan betrakta den brett förankrade planen som hela byns eller bygdens vilja.

För att få bästa möjliga utveckling ska de lokala utvecklingsplanerna och kommunens översikts- och verksamhetsplanering dra åt samma håll och här är det viktigt att båda parter beaktar och väger in varandras planer och samarbetar på bästa sätt. För kommunen gäller att rutiner ska utarbetas om hur detta ska genomföras.

Byborna själva har den bästa kunskapen om sin egen by och bygd och vet vilka
utvecklingsfrågor som är viktiga och hur de ska prioriteras. Därför ligger ansvaret för att arbeta fram en lokal utvecklingsplan på varje lokal utvecklingsgrupp, men kommunen och andra aktörer kan stötta arbetet på olika sätt, exempelvis genom att sprida goda exempel, initiera olika slags samarbeten och specifika byaplansprojekt.

Mall och möjlighet till stöd för arbetet

Bygderådet Umeå och Umeå kommun har gemensamt tagit fram en mall som kan användas för arbetet med byaplaner och lokala utvecklingsplaner, mallen finns att ladda ner under Mer information.

Det finns även möjlighet att söka stöd för arbetet med lokala utvecklingsplaner genom Föreningsbyrån, läs mer om Stöd till lokalt ledd utveckling på Föreningsbyråns sidor. Om detta stöd söks ska den framtagna mallen användas.

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus