Startsida Umeå kommun

Projekt

I Umeå kommun pågår många olika planerings- och byggprojekt. Vissa projekt är i ett tidigt skede där byggstart ligger långt fram i tiden medan andra byggs här och nu. I kartan nedan visas större delen av alla de projekt som är på gång. Kartan visar till exempel alla pågående detaljplaner, bygglov för bostäder samt de byggprojekt som kommunen driver. Bygglov för verksamheter saknas än så länge i kartan.

Utvalda aktuella projekt

Lilljansområdet

Här planeras för bostäder men även lokaler för verksamheter. Fullt utbyggt innebär detaljplanen bostäder för cirka 4 000 invånare på Lilljansberget.

Tomtebo strand

Tomtebo strand är ett nytt bostadsområde som planeras intill universitets- och sjukhusområdet vid Nydalasjön. Det ska ge bostäder för cirka 6 000 invånare.

Lundabron

Den nya bron över Umeälven öppnade 20 december. Bron går mellan Lundåkern och Bölesholmarna, ön Gröna Oxen. Lundabron ”knyter ihop” Backen med Bölesholmarna och Teg för gående och cyklister.

Västerteg

Mellan Verkstadsgatan och Bokvägen planeras för cirka 380 nya lägenheter. En större del av lägenheterna är anpassade för äldre. Det är Bostaden som ska bygga bostäder i form av trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden.

Projekt som drivs av Umeå kommun

Kommunen lägger mycket kraft och resurser på att hålla våra gator, cykelvägar och gångbanor i trim. Likaså att våra parker ska upplevas vackra, tillgängliga och inbjudande att vistas i.

Kommunen förvaltar drygt en miljon kvadratmeter förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden, kultur- och fritidslokaler. Vi tillhandahåller lokaler och boenden och är särskilt viktiga för de grupper som mest behöver kommunens verksamheter, barn och äldre samt de som behöver särskilt stöd.

Här kan du läsa om kommunens ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter, gator, torg och parker.

Förskolor och skolor

Förutom planerat underhåll så genomför Umeå kommun nybyggnationer och större om- eller tillbyggnader av förskolor och skolor.

Gator och torg

Här kan du läsa om olika gatuprojekt som kommunen arbetar med. Du kan också läsa om trafikomledningar och avstängningar som en del av gatuarbetena leder till.

Parker

Umeå kommun genomför varje år en del ny- och ombyggnader av parker och lekparker i kommunen.

Vård- och omsorgsboenden

Förutom planerat underhåll så genomför Umeå kommun nybyggnationer och större om- eller tillbyggnader av vård- och omsorgsboenden.

Övriga större projekt

Här finns information om större planerings- och utvecklingsprojekt av allmänt intresse, men som inte kan betraktas som detaljplaner eller översiktsplaner.

Norrbotniabanan

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå.

Gammliaskogen/Stadsliden

Umeå mest besökta skog. I september 2016 tog tekniska nämnden beslut om en plan för utveckling och förvaltning av Stadsliden 2016–2025.

Innanför ringleden

Kommunen planerar att omvandla de före detta europavägssträckorna i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Umeåprojektet E4/E12

Umeåprojektet bygger ett nytt övergripande vägsystem som syftar till trafikavlastning i centrala Umeå, förbättrad luftkvalitet och ökad trafiksäkerhet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus