Startsida Umeå kommun
Karta över Umeåprojektet

Umeåprojektet drivs i huvudsak av Trafikverket med planering och byggande i nära samverkan med kommunen. Klicka på kartan för att ladda ner en större karta (pdf) med vägbyggets olika etapper, som du kan läsa mer om på Trafikverkets webbplats.

Umeåprojektet — ett nytt övergripande vägsystem

Två tunga trafikleder passerar genom centrala Umeå med trafikproblem, barriäreffekter och dålig luftmiljö som följd. Umeåprojektet bygger ett nytt övergripande vägsystem som syftar till trafikavlastning i centrala Umeå, förbättrad luftkvalitet och ökad trafiksäkerhet. Samtidigt syftar projektet också till att skapa en långsiktig funktionalitet som möjliggör framtida stadsutveckling.

Första spadtaget i juni 2009

Det första spadtaget för bygget togs 22 juni 2009. Norra och Östra länken invigdes 6 oktober 2012. Planering, upphandling och byggande av kvarvarande entreprenader som ingår i Umeåprojektet 2 kommer att pågå de kommande åren. Hela vägsystemet planeras vara klart tidigast 2021.

Sista etappen i Umeåprojektet -Västra länken

Västra länken sträcker sig från Röbäcksdalen via Röbäck, Öster om Prästsjön till Klockarbäcken och Vännäsvägen fram till Norra länken. Den omfattar ny mötesfri väg med mitträcke, ny bro över Ume älv, trafikplatser samt broar eller portar för fotgängare, cyklister, jordbruk och friluftsliv. Västra länken är den sista etappen i Umeåprojektet som är en ringled runt Umeå.  Själva byggperioden beräknas till cirka tre år.

Vägplanen för den sista delen av Umeåprojektet har skickats till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning för fastställelseprövning.

Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Trafikverket prövar noga alla anmärkningar, synpunkter och yrkanden som förts fram. Vid prövningen tas inte frågor om inlösen av mark och ersättning upp, inte heller frågan om enskilda anslutningvägars läge eller utformning, eller frågor som inte har direkt samband med den nya vägens sträckning eller utformning att göra.

Planen fastställs om Juridik och planprövning i sin prövning kommer fram till att vägplanen för Västra länken kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen. Planbeslutet kan överklagas till regeringen. Vägplanen för Västra länken inkom till Juridik och planprövning den 18 maj 2016, prövningen beräknas ta 6–18 månader. Juridik och planprövning är en helt fristående enhet inom Trafikverket.

Klart för byggstart av Västra länken

22 februari 2018 avslog regeringen överklagandet av vägplanen för den sista delen i Umeåprojektet, Västra länken. Det innebär att vägplanen nu är slutgiltigt fastställd, och Trafikverket kan börja arbeta för en byggstart 2019.

Kontakt

Gunnar Teglund
senior projektledare
Umeå kommun
090-16 14 57
070-340 14 57
gunnar.teglund@umea.se

Urban Larsson
projektledare Umeåprojektet
Trafikverket
010-124 21 67

Mer information

Aktuell och detaljerad information om Umeåprojektet E4/E12 och dess etapper finns på Trafikverkets webbplats:

Umeåprojektet på Trafikverkets webbplats

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-03

Sidans kortadress: www.umea.se/umeaprojektet