Startsida Umeå kommun

Västra länken

Trafikverket går vidare med en dragning av sista etappen i Umeåprojektet, Västra länken, i ett läge öster om Prästsjön på Umedalen. Det är också det alternativ som Umeå kommun förordar.

Bästa nyttan i samlad bedömning

Öster om Prästsjön har visats sig vara det alternativ som ger den bästa nyttan i Trafikverkets samlade bedömning. Öster om Prästsjön är samhällsekonomiskt mest lönsamt. Det ger god avlastning av centrala Umeå, vilket ger positiva effekter för luftkvalitet, trafiksäkerhet och buller i centrum. Det positiva effekterna har i sin tur stark koppling till kommunala planerade åtgärder i centrala Umeå.

Fortsatt arbete med Västra länken

Trafikverket går nu vidare med att upprätta och ställa ut arbetsplanen för Västra länken Öster om Prästsjön. Efter samråd och eventuella förändringar går arbetsplanen till Länssyrelsen för yttrande, därefter till Trafikverkets huvudkontor för prövning och fastställelse. Byggstart är möjlig från våren 2013 och bygget beräknas ta två till tre år.

Sista etappen i Umeåprojektet

Västra länken sträcker sig från Röbäcksdalen via Röbäck till Klockarbäcken och omfattar ny mötesfri väg med mitträcke, ny bro över Ume älv, cirkulationsplatser samt broar eller portar för fotgängare, cyklister, jordbruk och friluftsliv. Västra länken är den sista etappen i Umeåprojektet som är en ringled runt Umeå. Byggnadsarbeten på Norra och Östra länkarna avslutades hösten 2012.

Läs mer på Trafikverkets projektsida

Tre alternativ har utretts

Sträckningen för den så kallade Västra länken har studerats i två olika huvudalternativ. Det ena är det så kallade kombinationsalternativet i ett yttre läge från E4 vid södra infarten, förbi Röbäck och väster om Travbanan, därifrån på en bro över älven med fäste mellan Umedalen och Baggböle för att sedan ansluta till väg E12 väster om Umedalen. Vid Prästsjön har två olika delsträckningar studerats, en på vardera sidan om sjön.

Det andra huvudalternativet är ett så kallat inre läge med en tunnel genom Backenområdet. Från E4 och via Röbäck är det samma sträckning som kombialternativet men vägen dras sedan närmare travbanan och korsar älven nedströms Backens kyrka. På norra sidan älven dras vägen i tunnel genom Backen-området fram till E12.

Mer information

Aktuell och detaljerad information om Umeåprojektet E4/E12 och dess etapper finns på Trafikverkets webbplats:

Umeåprojektet på Trafikverkets webbplats

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus