Startsida Umeå kommun
Bild på Vasaplan

Projektbeskrivningen för Vasaplan godkänd

Tekniska nämnden beslutade att godkänna projektbeskrivning för Vasaplan den 26 februari 2015. Nämnden beslutade också att ge Gator och parker uppdraget att upphandla konsult som ska utforma Vasaplans omvandling.

Målet är att Vasaplan ska kunna motsvara Umeå kommuns höga ambitioner om attraktiva offentliga platser och vara väl fungerande för alla som åker med buss, både utifrån dagens trafikering och med sikte på kommunens mål om en fördubblad andel kollektivtrafikresande år 2020. Men även mot bakgrund av att många inte har alternativet att välja ett annat färdmedel och därmed plats att befinna sig på.

I december 2014 godkände tekniska nämnden underlagen till projektbeskrivningen. Den nu framtagna projektbeskrivningen kommer att ligga till grund för upphandling av konsult för framtagande av utformning och systemhandling samt förfrågningsunderlag och bygghandling. Gator och parker fick även i uppdrag att utreda vidare hur taxi ska kunna angöra Vasaplan, samt i övrigt begränsa smittrafik.

Tryggt, tillgängligt och säkert

Syftet med ombyggnationen är bland annat att det ska vara möjligt att utöka kapacitet och framkomlighet för kollektivtrafiken utifrån ett perspektiv över hela resan som inkluderar transport till/från Vasaplan.

Det ska bli en förbättrad tillgänglighet för personer med funktionshinder, trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och tryggheten samt säkerheten för de som vistas på Vasaplan. Den tillgängliga markytan ska förbättras och disponera så att man skapar en trivsam arkitektoniskt välarbetad vistelse- och kommunikationsyta för alla.

Syftet är också att öka tryggheten och säkerheten på Vasaplan. Kvinnor känner sig generellt oftare otrygga på allmänna platser samt att fler kvinnor än män åker kollektivt. Därmed är jämställdhet en självklar utgångspunkt i utredningsarbetet.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus