Startsida Umeå kommun
Vasaplan, karta över området som berörs av ombyggnad

Så här tycker umeborna

Vasaplan har idag slitna miljöer, det finns brister i tillgängligheten, platsen upplevs av många som otrygg och i den växande staden behöver vi säkerställa att kollektivtrafiken har goda förutsättningar i framtiden. Omgivningarna runt Vasaplan är också i förändring och ny verksamheter tar plats.

Vasaplan är och kommer att fortsätta vara Umeås viktigaste nav för kollektivtrafiken. Samtidigt är det en mötesplats, en vistelseplats och ett kommersiellt område. Ombyggnaden är planerad att påbörjas 2016.

Umebornas synpunkter

Under senare halvan av 2014 har umeborna kunnat delta i idéarbetet inför ombyggnaden av Vasaplan. Synpunkterna har kunnat lämnats på flera olika sätt. Förutom en webbenkät har tre gestaltningsgrupper på olika sätt samlat in idéer från medborgarna. Genomförandet har till stora delar skett direkt på Vasaplan. Resultatet från grupperna och webbenkäten utgör, tillsammans med övriga utredningar underlag till den slutliga utformningen.

I kolumnen till höger kan du läsa både om förslaget till utformning samt de sammanställda synpunkterna från medborgarna.

Beslut i tekniska nämnden

I december 2014 beslutade tekniska nämnden att godkänna alla rapporter; trafikutredning, gestaltnings-uppdraget och enkätundersökningen. Och därmed kunde arbetet med att göra en projektbeskrivning påbörjas.

Läs mer om projektbeskrivningen som tekniska nämnden beslutade om i februari 2015.  

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus