Startsida Umeå kommun
Fotomontage av Vasaplans nya utformning. Framtagen av WSP, Wingårdh arkitekter och Trivector

Fotomontage av Vasaplans nya utformning. Framtagen av WSP, Wingårdh arkitekter och Trivector. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vasaplans nya utformning

Beslut om Vasaplans utformning

25 augusti 2016 beslutade tekniska nämnden att anta gestaltningsprogrammet.

För att komma fram till ett koncept, en lösning för hur dagens krav, behov, funktioner och intressen kan vävas samman till en helhet och kunna uppfylla syften och mål för projektet har ett gestaltningsprogram tagits fram.

Gestaltningsprogrammet visar helhetskonceptet för utformningen av Vasaplan med ytornas fördelning och deras möblering med informationsskyltar, sittplatser, träd, murar. Gestaltningsprogrammet visar också gångpassager över körytor, bussarnas hållplatslägen, ljussättningen av platsen m.m.

Se illustrationer i större format, pdf

Gestaltningsidé

Gestaltningsidéen visar en helhetslösning där busstrafiken och resenärernas säkerhet ska kännas prioriterad samtidigt som Vasaplan ska fungera som en attraktiv mötesplats, ett urbant torg (urbant i form av funktionsblandningen, dess intensiva användning, mångfalden, folklivet.), en plats att stanna till vid, en trivsam plats i staden.

En mittrefug för att uppnå kravet på en välfungerande bussterminal

En trafikutredning som gjorts tidigare i projektet visade att en mittrefug svarade bäst mot behoven som kollektivtrafiken ställt. En mittrefug som effektiviserar för busstrafiken och som klarar en kapacitetsökning av kollektiva resor. Med hjälp av ett skärmtak över mittrefugen skapas också en väderskyddad plats att vänta på bussen på.

Busstrafiken kommer att enkelriktas på var sida om refugen, dvs två enkelriktade gator skyltade med vägmärken. Mittrefugen medför smidiga byten direkt över plattformen mellan olika stadsbusslinjer. Tydligt utmärkta passager samt mittrefugen medför också att gående endast behöver korsa ett körfält i taget vilket ökar trafiksäkerheten.

Vasaplan kommer, precis som idag, även i framtiden att endast vara avsedd för kollektivtrafik, med undantag för vissa varuleveranser samt taxi.

Sidoytor som tillför platsen folkliv och sociala mervärden

Utformningen med en mittplattform medför att ytorna längs fasaderna frigörs vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för folkliv genom en variationsrik möblering av ytan med olika typer av sittplatser/träd/flexibla murar/cykelparkering/uteserveringar.

En bredare sidoyta på norra sidan om mittrefugen (där Folketshus, Pressbyrån, Nanna-parkeringshus, badhuset mfl ligger) med goda sol- och lälägen har tillskapats för att ge möjlighet att få in fler funktioner på ytan än bara ett flöde av människor. Vasaplan blir en plats för möten, en gestaltningsmässig helhet där en mängd intressen och funktioner möts. Det blir också en plats för möten mellan människor, en plats i staden att tycka om och att trivas på. En plats att stanna till på – ensam eller tillsammans, kort eller lång stund. En stor variation av sittplatser har kunnat inrymmas på ytan. Allt från ungdomarnas ”häng”-/spanarplatser, ensamt stående fåtöljer, sittplatser på murar till sittriktiga och tillgänglighetsanpassade soffor.

Den södra sidoytan om mittrefugen fokuserar på att hantera ett flöde av människor men också här finns plats för uteserveringar och sittplatser men i mindre utsträckning och med mindre variation.

En mittrefug med ett skärmtak tillsammans med den gruppvisa möbleringen av sittplatser, murar, träd etc på sidoytorna ger en egen karaktär och identitet till platsen. Genomtänkta materialval och lekfulla detaljer bidrar också till att skapa platsens karaktär.

Tillgängligheten viktig

Tillgänglighet är viktig på den här typen av plats och ett av syftena till att Vasaplan byggs om. Åtgärder för att tillgodose tillgängligheten har i gestaltningförslaget bland annat handlat om att hålla ytor fria från snö vintertid genom markvärme. Att man utan att passera höjdskillnader och att man med med så små sidolutningar som möjligt ska kunna ta sig till och från målpunkter och busshållplatser. Tillgänglighetsanpassning handlar också om att skapa naturliga ledstråk, dvs att det ska vara lätt och logiskt att följa fasader, markmaterial och/eller ev. möblering av rummet.

WSP och Wingårdhs arkitekter

Gestaltningsprogrammet med Vasaplans nya utformning har tagits fram av  WSP Samhällsbyggnad med underkonsulter Wingårdhs Arkitektkontor och Trivector.                                                                                   Uppdragsledare Sören Eriksson, WSP
Ansvarig landskapsarkitekt Eva Henriksson, WSP
Ansvarig Ljusdesigner Jonas Ek, WSP
Medverkande Ljusdesigner Caroline Långström, WSP
Fotomontage Kenneth Johansson, WSP
Ansvarig arkitekt Gert Wingårdh, Wingårdhs Arkitektkontor
Medverkande arkitekter Anna Söderberg, Erik Revellé, Wingårdhs Arkitektkontor.                                                                                    Trafikplanerare Per Gunnar Andersson, Trivector

Mer information

Gestaltningsprogrammet, 22 MB, Obs mycket stor fil

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus