Startsida Umeå kommun
Karta över avgränsning

Stadsutvecklingsprogrammet omfattar de tidigare E4- och E12-sträckorna och anslutande områden innanför ringleden.

Innanför ringleden

Kommunen planerar att bygga om de före detta europavägssträckorna i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förändringen innebär också nya kvarter med blandad stadsbebyggelse i anslutning till stadsgatorna. Utredningar om den framtida utformningen av stadsgatorna och anslutande mark pågår nu.

Illustration innanför ringleden

Illustrationer över hur tidigare europavägar kan omvandlas till stadsgator. Från vänster: E4:an på Teg, E12, Västra esplanaden.

Ombyggnaden kan påbörjas först efter 2021 när Västra länken och hela ringleden runt Umeå tätort beräknas vara klar. Det finns dock ännu inget beslut om när ombyggnaden av gatorna ska påbörjas och vilka sträckor som först ska byggas om.

Kommunfullmäktige godkände hösten 2018 ett stadsutvecklingsprogram som beskriver hur omvandlingen av vägarna kan ske, var förutsättningar finns för nya stadskvarter och vilka stadsbyggnadskvaliteter som är viktiga för den tillkommande bebyggelsen. Läs stadsutvecklingsprogrammet (pdf, 14 MB)

Pågående planering och projekt

Även om vägarna kan byggas först efter 2021 så pågår flera projekt som är en del av omvandlingen innanför ringleden. På Teg, vid OKQ8, har till exempel ett nytt större flerbostadshus färdigställts som planerats utifrån den utveckling som kommer att ske. Kartan nedan visar några av de projekt och detaljplaner som pågår innanför ringleden just nu.

Karta som visar pågående projekt

Några av projekten har egna projektsidor där du kan läsa mer och ta del av olika handlingar.

Väg 503 (f.d E4) och Tegsbron

Enligt stadsutvecklingsprogrammet ska väg 503 mellan Ersboda och Söderslätt (tidigare E4) byggas om till en stadsgata med esplanadkaraktär. Ombyggnaden kommer att ske etappvis och den nya utformningen kan komma att variera mellan olika delsträckor. Tegsbron kommer att behöva ersättas med en ny bro med bredare ytor för gång och cykel.

Tegs centrum

Inriktningen är att Tegs centrum inklusive området kring gamla E4 och dess trafikplats ska omvandlas till en attraktiv plats med ny stadsmässig bebyggelse och goda kollektivtrafikfunktioner.

Pågående detaljplaner

Västerteg

Mellan Verkstadsgatan och Bokvägen planeras för cirka 380 nya lägenheter. Det är Bostaden som ska bygga bostäder i form av vanliga lägenheter, trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden.

Motormannen på Teg

Här planeras för bostäder med verksamheter i bottenplan. Bebyggelsen ska placeras i en tydlig kvartersstruktur och inte minska handlingsfriheten för omvandlingsområdet innanför ringleden.

Bilhandlaren och smörjaren på Teg
Bostäder i kvartersstruktur, med möjlighet till verksamheter i entréplan.

Hammaren vid E12:an
Bostäder, kontor och handel.

Del av Umeå 7:11, del av Umeå 2:1 och Lodet 1
Utveckling av resecentrum på norra sidan av Järnvägsallén samt bostäder och verksamheter i kvarteret Lodet.

Kontakt

Thomas Lundgren samhällsplanerare
Övergripande planering
090-16 13 56
thomas.lundgren@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-02

Sidans kortadress: www.umea.se/innanforringleden