Startsida Umeå kommun
Bild av Norra Ön idag.

Norra Ön – en nära plats för alla

Norra Ön ska bli en hållbar stadsdel där planering av den fysiska miljön genomsyras av rörelserikedom. Tanken är att utformningen och gestaltningen av den fysiska miljön ska bidra till att rörelse och aktivitet blir en naturlig del av vardagen för barn och vuxna.

På norra Ön planeras en stadsdel där de hållbara färdsätten premieras, därför prioriteras gående, cyklister och andra typer av färdmedel som främjar fysisk aktivitet. Norra ön ska erbjuda attraktiva, gena, trygga och säkra kopplingar inom stadsdelen och till angränsande stadsdelar oavsett årstid. Alla tillkommande bostäder innebär att tre gång- och cykelbroar och en ny bilbro behöver anläggas, vilket betyder stora investeringar.

De nya byggnaderna ska enligt översiktsplanen vara resurssnåla, med en prioritering av låg energiförbrukning. Med tanke på bland annat den långa genomförandetiden ska det finnas en öppenhet för nyttjande av ny teknik.

Milstolpar

 • Början av 2000-talet: planeringen av Ön inleddes och genomfördes med hög delaktighet av umebor och intressenter.
 • 2008: den fördjupade översiktsplan för Ön klar
 • 2013: Umeå kommun Mark och exploatering, ansökte om detaljplan. En lång rad utredningar genomförs. Bland annat har broar, dagvatten, fladdermöss, geoteknik, häckfåglar, naturinventeringar och trafikfrågor utretts. En strukturstudie har gjorts.
 • 2018 bestämdes att norra Ön också ska vara först ut med innovationsprojektet ”Planering för rörelserikedom” med regeringskansliet som stöd, och även innovationsprojektet "Nästa generations resor och transporter ur ett stadsbyggnadsperspektiv" genom Vinnova.
Preliminär tidplan
Tidplan Norra Ön
 • 2020: Förslag för detaljplan tas fram —samråd och granskning sker
 • 2021: Antagande av detaljplan sker
 • 2021—2022: projektering av vägar/broar
 • 2022—2024: bilbro byggs/bilbro repareras
 • 2023—2026: gång- och cykelbroar byggs
 • 2023—framåt: markanvisning, byggnation och inflyttning
 • Det tar minst 15 år innan alla etapper av norra Ön är färdigbyggda.

Planområdet

Planområdet inkluderar norra delen av Ön samt de tre gång- och cykelbroarna inklusive den nya bilbron, och också området för den befintliga bilbron som planeras att renoveras. Klicka på bilden för större format.

Kontakt

Anna Löfqvist
Mark och exploatering
090-16 23 59
anna.lofqvist@umea.se

Nelli Flores Nilsson
Detaljplanering
090-16 14 18
nelli.nilsson@umea.se

Fakta om norra Ön
 • Ett unikt läge mitt i Umeälven med närhet till Umeå centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitets campusområden, järnvägsstationen Umeå Östra och cykelavstånd till flygplatsen.
 • Ett av de största bostads­projekten i Umeå, 2 500 – 3 000 bostäder med plats för cirka 6 000 boende/ verksamma.
 • Planeras för flerbostadshus med i snitt 5 våningar.
 • Cirka 35 hektar = 350 000 kvadratmeter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-24

Sidans kortadress: www.umea.se/norraon