Startsida Umeå kommun

Hur ska Tomtebo strand bli hållbart?

Samarbetsaktörerna har tillsammans tagit fram ett hållbarhetsprogram för Tomtebo strand. Syftet med hållbarhetsprogrammet är att fungera som en utgångspunkt för detaljplaneringen, som stöd både under genomförandet av Tomtebo strands utbyggnad och senare under områdets förvaltning. Hållbarhetsprogrammet kommer att uppdateras under projektets gång.

Hållbarhetsprogrammet har tagits fram enligt en modell som kallas Citylab guide för hållbart stadsbyggande¹ som innehåller 17 temaområden och har sin utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). För att göra målen mer hanterbara, har Tomtebo strand skapat fem fokusområden.

Dessa fokusområden har sedan brutits ned i mål med underliggande strategier och exempel på åtgärder. Här nedan ser du målen i hållbarhetsprogrammet.

Läs mer om åtgärder i hållbarhetsprogrammet.

Fokusområde 1

Känner du din granne?

Det hållbara vardagslivet Tomtebo strand

En inkluderande stadsdel med vardagslivet i fokus

Detta område fokuserar främst på människorna, den bebyggda miljön och åtgärder för att skapa en god social hållbarhet.

MÅL

 • På Tomtebo strand är det möjligt att bosätta sig oavsett ekonomisk eller social bakgrund.
 • Tomtebo strand erbjuder trygga, jämställda, varierande miljöer och inbjuder till besök.
 • Inom Tomtebo strand finns ett stort socialt engagemang och gemenskap.

Fokusområde 2

Vilken mötsplats gillar du?

Vilket mötesplats gillar du?

Attraktiva och hållbara grön‐ och vattenområden

Detta område fokuserar främst på hur den gröna offentliga miljön (parker, naturområden m.m.) ska utformas för att skapa en attraktiv och trivsam miljö, och åtgärder för att skapa en stadsdel som är planerad för ett ändrat klimat (ex. kraftigare nederbörd och varmare temperaturer).


MÅL

 • Nydalaområdet ska utvecklas för bostadsnära rekreation  och som besöksmål.
 • Kolbäcksområdet och naturmiljöerna är utgångspunkt för utformningen av Tomtebo strand.
 • Tomtebo strand är en levande och trygg stadsdel där boende, besökare och och verksamma kan hitta sin favoritplats.

Fokusområde 3

Hur reser du i vardagen?

Hållbara transporter med människan i centrum

Hållbar mobilitet med människan i centrum

Detta område fokuserar främst på resmönster och transporter för ett minska vårt bilberoende och hur Tomtebo strand hänger ihop med övriga Umeå.

MÅL

 • På Tomtebo strand är det enklast att använda de hållbara färdsätten.
 • Tomtebo strand har samlade och hållbara transporter för avfall och varuleveranser.
 • På Tomtebo strand finns användarvänliga lösningar för delning av mobilitetstjänster.

Fokusområde 4

Hur använder du smarta lösningar?

Hållbara och smarta miljölösningar

Hållbara och smarta miljölösningar

Detta fokusområde handlar om hur smarta lösningar ska underlätta för de boende att hållbara val i vardagslivet och bidra till en resurssnål och delande stadsdel. Och hur gemensamma system för hela stadsdelen kan ha stor potential för hållbarhetsmålen.

MÅL

 • Teknisk infrastruktur samordnas i flexibla lösningar.
 • Användarvänliga lösningar ska underlätta för boende på Tomtebo strand att leva hållbart.
 • Tomtebo strand ska vara klimatneutralt ur ett livscykelperspektiv.
 • Nya metoder för lärande och kontiunerlig innovation ska prövas.
 • Tomtebo strand är en resurssnål och delande stadsdel

¹) Citylab är ett forum för hållbart stadsbyggande och drivs av Sweden Green Building Council

Fokusområde 5

Hur påverkar du?

Hållbara och smarta miljölösningar

Hållbara lösningar med förankring

Detta fokusområde fokuserar främst på hur vi skapar engagemang och delaktighet i utvecklingen av Tomtebo strand för att nå hållbarhetsmålen. Det är viktigt att utgå från människors och verksamheters engagemang för att få långsiktighet i lösningarna.

MÅL

 • Skapa delaktighet och engagemang i utvecklingen av Tomtebo strand för enhållbar stadsdel och hållbara lösningar över tid
 • Verksamheter bidrar till Tomtebo strands vision och hållbarhetsmål
 • Öka efterfrågan och beredskap för hållbar livsstil.
Kontakt

tomtebostrand@umea.se

Filmen

Ser filmen om hållbarhetsprogrammet (x minuter)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus