Startsida Umeå kommun
Tomtebo gård - den naturliga kvartersstaden

(Visionsbild. Klicka för större format)

Tomtebo gård – den naturliga kvartersstaden

Vision Tomtebo gård

Tomtebo gård är platsen där staden möter naturen och samverkar. Här bjuds ett både socialt och fysiskt aktivt liv året runt. Men närheten till naturen ger också utrymme för lugn och återhämtning.

Utvecklingen av Tomtebo gård har drivits genom visionsstyrd stadsutveckling och inkluderat och engagerat många människor. Det har inneburit en hög lokal delaktighet och förankring då planeringen stegvis växt fram: service, handel och kultur ska drivas i en mänsklig skala.

Stadens täta struktur ger korta resvägar och trygga gatumiljöer där cykeln är ett självklart och hållbart alternativ. Tomtebo gård är det naturliga valet för den som vill leva i både stad och natur.

Visionsstyrt arbete

Visionen är ett resultat från samarbetet och har gemensamt formats av Umeå kommun, Bonava (som äger och bygger på en del av marken) och Strategisk Arkitektur (konsult) visionsworkshops  med hjälp av invånare och intressenter som deltagit i stora idéforum och i skolträffar. 

Läs mer om hur delaktighetsprocessen gick till

tomtebo gård

Planillustration för Tomtebo gård. Klicka för större bild.

1 200 bostäder

Detaljplanen antogs sommaren 2019 och ger förutsättningar för ca 1 200 bostäder i form av flerfamiljshus och radhus disponerad i semisluten kvartersstruktur. Det blir varierad bebyggelse och gestaltning, volymer och höjder. Det ska gå att bygga olika typer av tak, till exempel gröna tak.

Den ger gårdar med gott ljusinsläpp, plats för lek, odling och umgänge.

Torget är lokaliserat så att det får många soltimmar och planen säkerställer förutsättningar som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik, till exempel en väderskyddad cykelparkering i anslutning till busshållplatsen.

Planen ger möjlighet till offentlig service samt verksamheter och funktioner som krävs för att tillgodose behovet som kommer av fler bostäder. Planen möjliggör skola, mötesplatser, tekniska anläggningar, parkeringsanläggningar, väg- och parkstruktur.

Planen säkerställer också bevarandet av det gröna stråket mellan Lillberget och Nydalasjön samt del av Nydalas rekreationsområde. Planområdets gröna struktur förelås användas för ekosystemtjänster och åtgärder som minimerar risker vid extrema skyfall.

Vad händer nu?

Planerade utbyggnadsetapper Tomtebo gård

Planerade åtgärder i början av Etapp 1 på Tomtebo gård. Innan man bygger den kommunala infrastrukturen (vägar och VA-ledningar) inleds arbetet med att avverka en del skog vid vägsträckningarna. Klicka för större bild.

Umeå kommun har startat gatu- och markarbeten för Tomtebo Gård och Bonava har startat byggandet av de första husen på det nya bostadsområdet Tomtebo Gård.

Gamla Täfteåvägen avstängd från 1 juni, öppnas igen i september

Den 1 juni påbörjas arbeten med vatten- och avloppsledningar i gamla Täfteåvägen som ansluter till Nydalasjön, Kyrkstugan och KFUM. Vägen kommer då att stängas för allmän biltrafik och trafiken till och från Kyrkstugan, KFUM samt badplatsen leds in via Alfens Allé och Lyktvägen. På Lyktvägen kommer vi att placera ut farthinder. Vi beräknar att öppna vägen i september. Eventuellt kan vi öppna för biltrafik under semesterperioden.

Fotgängare och cyklister får fortsatt färdas längs tillfällig väg

En tillfällig väg längs med gamla Täfteåvägen har anordnats för oskyddade trafikanter. Den kommer att vara öppen till mitten av augusti då den stängs i cirka tre veckor i samband med vatten och avloppsgrävningar i den östra delen. Fotgängare och cyklister kommer under den tiden att ledas om till befintliga gång- och cykelbanor.

Vi uppmanar dig som rör dig i närheten av arbetsområdet att respektera avspärrningarna samt att vara uppmärksam på skyltar på platsen och att visa hänsyn.

Karta över avstängning av väg vid Tomtebo gård

Klicka för större karta

Mer information
Fakta
  • Ett av de största bostads­projekten i Umeå med upp till
    1 200 bostäder.
  • Ligger intill ett av de viktigaste rekreations­områdena i Umeå – Nydalasjön.
  • Planområdet omfattas av två fastigheter, den nordvästra delen ägs av Bonava och resten av Umeå kommun.
Tidplan

Infrastrukturen för området, dvs gator och ledningar, börjar byggas i början av 2020. Utbyggnadsprocessen innebär att delar av skogen inom planområdet kommer att behöva avverkas.

Bonava kommer att börja bygga de första två bostadshusen under 2020. Beräknad inflyttning hösten 2021.

Kommunen ska bygga en förskola så snart de nya gatorna är klara (2021-2022).

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-29

Sidans kortadress: www.umea.se/tomtebogard