Startsida Umeå kommun

Resultat från dialoger

Här presenteras successivt resultatet av genomförda dialoger av olika slag i arbetet med att utveckla Tomtebo strand.

Dialogfrågor november 2018 - maj 2019

Dialogfrågor Tomtebo strand Umeå

Resultat

Under perioden 19 november 2018 - 1 maj 2019.

Ca 50 personer svarade på frågorna.

Det inkomna resultatet gav oss en inblick om vad umeåbor tänker om hållbarhet och vad de använder området till idag.

 • Resultatet visar att social hållbarhet främst betyder att kunna bo över generationsgränser, arbeta ideellt i gemensamhetslokaler på området, odla tillsammans, utbyte av varor och tjänster mellan grannar (delningsekonomi).
 • Hållbarhet kopplas mestadels till ekologiska aspekter såsom hållbar energi, sopsortera och återvinna. Men också att dela och odla.
 • Platsen används främst till att motionera runt Nydalasjön och på skogsstigar. Men också till avkoppling.
 • I kommentarerna (ca 35 st) framkom det att naturen kring Nydalasjön är viktig och att det upplevs dåligt att skogen ska tas ned. I och med detta lämnades ett flertal önskemål om att bevara vandringstråken runt sjön och stigarna kring Kolbäcken.
 • Många tankar kring hur man vill röra sig området, hur gårdar och hus ska utformas, hållbart resande, hållbart byggande och vikten av lägenheter som många kan ha råd att bo i.

Slutligen skrev 40 personer upp sig för inbjudan till workshop, möten och webbenkäter.

Frågorna

 1. Tomtebo strand ska bli en hållbar stadsdel ur ett socialt perspektiv. Vad kan det betyda för dig?
 2. Tomtebo strand ligger i ett viktigt rekreationsområde som vi ska hantera varsamt. Hur använder du området idag?
 3. Tomtebo strand ska bli en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel. Vad är hållbarhet för dig?

Var fanns frågorna?

 

Workshop 4 juni 2019

workshop om tomtebo strand

Tisdagen den 4 juni var det dialogkväll på restaurang Översten vid stadshuset. Ett 10-tal deltagare diskuterade Kolbäcken, Nydalasjön och hur man kan leva ett hållbart vardagsliv.

Dialogkvällen med workshop på tre stationer blev givande med hög kvalitet på diskussionerna. Läs hela rapporten från dialogkvällen. Här nedan en sammanfattning:

Skogen värderas högt

En övergripande analys av resultatet är att skogen värderas mycket högt. Runt Kolbäcken, utmed Nydalasjön och egentligen i hela det område som ska bebyggas. Man vill behålla karaktären i området, men man vill också öka attraktionskraften och användningen av området.

Behåll karaktären runt Kolbäcken men gör den mer tillgänglig

När det gäller Kolbäcken vill man bevara den naturliga karaktären, värna om det gröna och orörda. Man anser också att 30 meters korridor känns för smalt. Men det kommer också förslag som innebär att man vill ha lite mer iordningställt och tillgängligt på vissa platser. Idéer om att göra Kolbäcken till ett besöksmål sticker ut.

Behåll karaktären utmed Nydalasjön men utnyttja dess potential bättre

Området utmed Nydalasjön beskrivs som den potentiellt viktigaste platsen för området. Man har många idéer som skulle öka attraktionskraften och användningen, såsom café/restaurang, omklädningsmöjligheter, bryggor och bättre stigar för vandring och cykel. Samtidigt är det viktigt att den naturliga karaktären finns kvar, tyst och fredat. Låga hus närmast vattnet.

Närhet är viktigt för hållbart vardagsliv

När det gäller det hållbara vardagslivet kan vi dra slutsatsen att man vill ha mycket nära till mycket. Det man kan tänka sig att ha mer än en kilometer från boendet är arbetsplatsen och skolan och kanske bibliotek, ishall och vårdcentral. Det rådde delade meningar kring bilarna – en del vill ha bilfritt i närområdet (500 m), medan andra vill ha parkeringsplatsen inom 50 meter.

Väl fungerande kollektivtrafik avgörande

Andra synpunkter som stack ut i samtalen rörde kollektivtrafiken och cyklingen. Man lyfte vikten av bra linjesträckningar, hög turtäthet, nära till hållplatser, matartrafik till Universitetet och bättre/fler cykelvägar över/under E4.

 

Dialogdag 16 juni 2019

Dialogdag Tomtebo strand Umeå

Söndagen den 16 juni 2019 var det dialogdag på Tomtebo strands dialogplats på Olle Fiskares väg/Carlskroken i värme och solsken. Ett 50-tal personer besökte platsen, gick vandringar utmed Kolbäcken, samtalade med projektmedlemmar, provade att paddla på Nydalasjön med mera.

Det skedde också tre "invigningar2 den här dagen; den skulptur/sittbänk "Frö-Sitt" som Jögge "Sur-Olle" Sundqvist skapat, bokskåpet där man kan dela böcker med varandra - som en symbol för hållbarhet och för det vi vill åstadkomma på Tomtebo strand och fyra nya dialogfrågor på träden vid dialogplatsen.

Resultat

Under dagen hade projekmedarbetare på Tomtebo strand många konstruktiva, givande samtal med besökarna. Dels på dialogplatsen, dels under de guidade vandringarna i skogen. Exempel på synpunkter som kom in:

 • önskemål om bra cykelvägar till nya Coop
 • lokaler och utrymmen för föreningar runt Nydalasjön
 • orienterbarhet för cykel från Ålidhem mot Tomtebo
 • restaurangverksamhet vid sjön
 • god kollektivtrafik i området
 • det är viktigt att lyckas med området när det gäller upplevelser och det ekologiska
 • det är viktigt att göra Tomtebo strand världsledande för att andra ska ta efter.
 • vikten av att bevaka skog i området, t ex för hundpromenader
 • det känns tryggt att gå i skogen, lätt att sig ut ur skogen, finns ingen risk att gå vilse
 • idag är skogen är en del av ett större skogssammanhang
 • synd att skogen försvinner men förstår behovet av bostäder och vikten av att det blir så bra som möjligt
 • det är viktigt med en bred korridor runt Kolbäcken så att skogskänslan finns kvar.
 • det är viktigt att det känns tillåtet att gå utmed bäcken. Inte för privat.
 • gator ska inte ligga närmast bäcken.
 • hur vi planerar runt bäcken spelar stor roll för upplevelsen.
 • markera ut olika bredder på skogskorridoren i skogen, så det blir lättare att förstå och lämna synpunkter.