Startsida Umeå kommun

Grundkurs: Backenområdet

- Umeås vagga och västra utpost

Vid färjestället intill Backenkyrkan såddes det första fröet till det som sedan blev Umeå stad, vilket gör Backenområdet till Umeås äldsta stadsdel. Stadsdelen består av delområdena Backen, Grisbacka, Grubbe, Västerhiske, och Umedalen. Vilket som är vilket och var de ligger är lika viktigt för de som bor där, som obegripligt för någon utifrån.

Backenvägen knyter samman Umedalen med centrala Umeå

Här möts det gamla och det nya i en spännande och dynamisk stadsdel där många olika boendeformer och tidsepokrar samspelar. Närheten till älven, odlingslandskapet och naturen är påtaglig. Strandpromenaden vid älven och genom Älvtået är västra Umeås gröna oas. Mellan älven och Vännäsvägen löper stadsdelens livsnerv Backenvägen, som också samlar serviceutbudet och kan skryta med Umeås bästa busslinje: Ettan. Umedalens sjukhusområde som byggdes på 30-talet, är tongivande för västra stadsdelens karaktärsdrag och inrymmer offentlig service, liksom den populära skulpturparken och den avkopplande motionsanläggningen IKSU spa i natursköna Umedalsparken.

Stadsdelen har successivt växt fram från den gamla jordbruksbyn, genom egnahemsepoken, små flerfamiljshus under 1900-talets mitt fram till nyare storskaligare bebyggelse – först på Umedalen och senare Sandåkern. Området har en stark idrottstradition som framförallt är samlad kring Muskötens idrottsområde där Umedalens IF har sin hemmaplan.

Pågående omvandling stärker kollektivtrafiken och service

Omvandling mot en högre boendetäthet längs Backenvägen är påtaglig i ett flertal pågående exploateringar. Strax väster om Umedalen finns Klockarbäckens handelsområde som kommer att kompletteras med fler verksamheter, där Komatsus etablering är den mest framstående. Den sista delen av ringleden kring Umeå – västra länken, kommer att ansluta strax väster om stadsdelen och tydligare koppla ihop stadelen med södra sidan av älven.

På gång på Backenområdet

150–220 lägenheter på Almen

På Almen, den så kallade Griba tomten, planeras för cirka 150-220 lägenheter i byggnader mellan fyra till sex våningar.

Lägenheter vid Klockarvägen

Här planeras för flerbostadshus och parkeringsgarage.

Lägenheter längs Backenvägen

Vid korsningen Backenvägen och Hartvigsgatan planeras för flerbostadshus med verksamheter i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage.

Bostäder, skola, idrottsplats

Längs Umedalsallén planeras för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan.

Tio utmärkande drag

1. Här bor i huvudsak vuxna par med barn, vilket gör att barn, ungdomar och vuxna mellan 45-64 år är fler jämfört med övriga Umeå.

2. Det finns få unga vuxna i stadsdelen.

3. Den vanligaste upplåtelseformen är hyresrätter, följt av villor. Det är relativt liten andel bostadsrätter inom Backenområdet.

4. Invånarna i stadsdelen bor relativt stort – trångboddheten är låg.

5. Medelinkomsten är relativt hög och barnfattigdomen låg, vilket tyder på att boende i Backenområdet generellt sett är välbeställda.

6. Utbildningsnivån ligger lägre i det här området än i övriga staden.

7. Här bor en lägre andel utrikesfödda än i staden som helhet.

8. Backenborna verkar vara sjuka mer än övriga Umeåbor, med ett sjuktal på 31 dagar per person och år, jämfört med 25 som är genomsnittet.

9. Förvärvsgraden ligger högre än många andra stadsdelar.

10. Andelen personer som befinner sig i stadsdelen dagtid är relativt liten och koncentrerad till Umedalen.

Fyra landmärken på Backenområdet

Backenkyrkan – rofyllt belägen invid älven. Här har det funnits en kyrka, kanske redan sedan 1200-talet. Återuppbyggd efter bränder både i slutet av 1800- och 1900-talet.

Backenvägen – stadsdelens ryggrad. Rakt genom stadsdelen i öst-västlig riktning går Backenvägen som i öster ansluter till Storgatan in mot Umeå centrum. Här är också service och mötesplatser koncentrerade.

Odlingslandskapet Älvtået – landet mitt i staden. Njut av strandpromenaden, djur, ängar och odlingar i ett mosaiklandskap av naturmiljöer ett stenkast från city.

Musköten – idrottsområde och äventyrslek. Granne med IKSU spa ligger Muskötens idrottsplats. Invid ligger en äventyrslek med utmaningar särskilt för de större barnen.

Det var en gång...

Klicka i rutorna nedan för att läsa och lära dig mer om Backenområdet.

Kustlandsvägen har utgjort ett viktigt inslag i ett flertal av Umeås stads- och kommundelar, så även här. I sin äldsta sträckning passerade den älven vid färjestället intill Backens kyrka för att sedan följa nuvarande Häradsvägen österut förbi och genom Grubbe, Grisbacka och Västerhiske. Stadsdelområdet härstammar från byar som över tid utvecklats i mer organiserade former och så småningom vuxit ihop längs den gamla landsvägen, numera Grubbevägen. Genom ett upplevt behov av att reglera det stadsnära bebyggandet förenades Ytterhiske med staden 1913.

I nuvarande Backenvägens förlängning västerut fanns vid sekelskiftet bara odlingsmark, men i och med dragningen av den nya, raka vägen mot Vännäs 1928 över dessa åkrar började ny bebyggelse växa fram parallellt med vägen och ett nytt stråk bildades som knöt samman byarna. Under 20- och 30-talet gjordes tre större avstyckningsplaner för närområdet och sammanlagt tillkom 80 egnahem inom Grisbacka fram till 40-talet. Dessa planer var, trots nybyggnationen, för omfattande och områden blev inte helt utbyggda vilket kom att utgöra en resurs i ett senare skede.

Snart hade behovet av ytterligare stadsbebyggelse vuxit ytterligare; i samverkan med fortsatta ansträngningar för att reglera den stadsnära bebyggelsen bildades Backens municipalsamhälle år 1941, bestående av byarna närmast väster om staden. Detta kom att medföra formulerandet av områdets första stadsplan, som antogs 1952.

I och med universitets etablering var det under 60-talet nödvändigt för Umeå att möta ett växande behov av mark för ny bebyggelse – här kunde Västerhiske, Grubbe och Grisbacka bistå. Planläggningen skedde successivt fram till 70-talet och introducerade nya former för stadsbyggandet. Tidens villaområden präglades av småhus på rad längs svängda gator, något som i praktiken innebar att ytor väster om Tvärån, samt i norr mot Kronoparken, kom att stegvis förtätas och karaktäriseras av en blandning av äldre byabebyggelse och nya små- och flerbostadshus.

Struktur och bebyggelse
Generellt kan det aktuella området delas in i fyra delområden, vilka alla delvis skiljer sig åt från varandra gällande gatustruktur. Grubbe söder om Backenvägen, mellan Tvärån och Grubbeskolan, utmärkes av dess täta småhusbebyggelse på ömse sidor av en ringväg som i sin östra del svänger av och följer Tväråns sträckning. Norr om Backenvägen, å andra sidan, karaktäriseras av ett mer spontant kvartersmönster i höjd med Gabrieljansvägen. Väster om Grubbeskolan, mellan Backenvägen och älven, är bebyggelsen organiserad i mer tydligt slutna kvarter med Lagmansgatan som in- och utfartsväg. Området mellan Vännäsvägen och Backenvägen, däremot, består huvudsakligen av sammanhangande, snedställda rektangulära kvarter där trafiken leds ut mot de större vägarna Vännäsvägen, Sandåsvägen eller Backenvägen.

Ur ett övergripande perspektiv finns det i stadsdelen en rik variation av bebyggelsetyper, respektive delområde är dock relativt enhetligt. Söder om Backenvägen domineras av en kombination mellan småhusbebyggelse samt låg och sluten bebyggelse, konkret uttryckt i längor av radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Bebyggelsen i området norr om densamma utgörs i högre grad av gles eller tät småhusbebyggelse, med undantag för de vinkelrätställda lamellhusen vid Kronoparken och det nytillkomna högre och tätare Sandåkern. Gemensamt för samtliga områden är att bebyggelsen har vuxit fram successivt under lång tid. Flera mindre delområden går att utskilja med lite olika karaktär, vilka innehåller sammanhållen bebyggelse från tiden för sin tillkomst.

Sammantaget har dock respektive delområde det likformade gaturummet som gemensam nämnare, med ett körfält i vardera riktningen kantade av bitvis breda, bitvis smala eller obefintliga trottoarer som lämnar mer utrymme för bilburna trafikanter. Innanför trottoarerna karaktäriseras stadsdelen av bebyggelse med förgårdsmark och markparkering mot gatan som ger ett luftigt intryck, med en liten andel bebyggd mark i förhållande till öppna obebyggda ytor.

Topografi och vegetation
Trädgårdar med gräsmattor, uppvuxna träd och buskar ger ett lummigt intryck. Området har överlag en relativt god tillgång till grönska, även om en stor del av den utgörs av privata trädgårdars träd och buskar. I stort sett alla grönytor som inte utgörs av trädgårdar har parkkaraktär. Mot Vännäsvägen finns en smal gran- och tallridå som delvis dämpar den innanför liggande bebyggelsen, men som inte erbjuder en känsla av skog. Skogen längs Tvärvägen och på Kläppen är bredare och djupare och ger en tydlig skogskänsla. Kläppen är en stor stadsdelsskog med elljusspår och motionsslingor. Vegetationen utgörs av mjukt kuperad tallhedskog som upplevs ljus och lättillgänglig.

Genom Grubbe går ett långsträckt parkstråk från Grisbackaskolan i norr ner till odlingslandskapet i söder. Längs Älvtået erbjuds en känsla av vida utblickar över det öppna odlingslandskapet i områdets södra del, som dessutom sätter stadsdelens äldre bebyggelse i en historisk kontext.

Trots att det söder om stadsdelen finns öppna odlingsmarker med stora upplevelsevärden, som dessutom ligger långt från bullriga vägar och andra verksamheter, är tillgängligheten inte helt tillfredsställande. Odlingsmarkerna är inte enbart ett upplevelsevärde, de kan på sätt och vis utgöra en barriär för att ta sig ner till Häradsvägen och älven. Kopplingar till Häradsvägen
i form av gång- och cykelvägar finns dock från Kungsgårdsvägen och Kungsängsvägen.

Den kommersiella servicen är huvudsakligen koncentrerad längs de större stråken Backenvägen och Kronoskogsvägen med sina respektive särdrag; invånarna har närhet till småskalig restaurangverksamhet, en och annan butik i olika skalor samt ett gym – alla utplacerade längs med Backenvägen med betoning kring Hartvigsplatsen invid korsningen Grubbevägen-Backenvägen. Vid Kronoskogsvägen ligger en bensinstation, matbutik med apotek samt klädbutik m.m. i den äldre centrumbyggnaden. Utöver dessa har verksamheterna mellan Kronoskogsvägen och Vännäsvägen stort fokus på bilrelaterad försäljning, service och lättare industriverksamhet.

Sett till samhällsservice erbjuder Kungsgården, Linnéan och Grisbackaskolan förskoleverksamhet. Grisbacka- och Grubbeskolan tillhandahåller skolplatser som inbegriper låg-, mellan- och högstadieklasser inom stadsdelen. På Grubbe ligger även ett bibliotek, medan Grisbacka rymmer fritids- och ungdomsgården Hartvigsgården.

Avståndet från Hartvigsplatsen, i egenskap av lokal centrumbildning, till Umeå centrum är cirka 2,5 kilometer, men stadsdelen är i verkligheten utsträckt och spänner sig till närmare 5,5 kilomneter från stadens centrum. För den som färdas kollektivt försörjer huvudsakligen 1:ans busslinje – som ingår i stomnätet och är Umeås mest frekvent trafikerade – området med transportmöjligheter. Upptagningsområdet på 500 meter omfattar i stort sett hela stadsdelens befolkning. Vidare passerar 72:ans och 81:ans linjer stadsdelen, vilken genererar bättre anslutningar till både Vasaplan och Universitetet som viktiga noder i den övriga staden. Av alla resor under fem kilometer som denna grupp stadsdelsområden genererar är drygt hälften s.k. hållbara resor, vilket är en något lägre andel än det typiska stadsdelsområdet.

Gång- och cykelvägarnas dragning är främst i öst-västlig riktning och återfinns avskilda från biltrafik längs Grubbe- och Backenvägen samt utmed strandpromenaden. GC-väg som följer Backenvägen karaktäriseras av dess raka och gena sträckning och håller i likhet med Grubbevägen hög klass vad gäller underlag och avskildhet från andra trafikslag i och med att dessa sträckningar ingår i huvudvägätet. Vid Grubbes centrum, intill Hartvigsgården möts dessa två huvudvägar, vilket underlättar för större flöden som i sin tur skapar bättre möjligheter för möten att ske. Strandpromenaden längs med och igenom odlingslandskapet vid Älvtået är ett inslag av särskilt stor betydelse, då det har rollen som både rekreationsområde och pendlingsstråk för passerande umebor. Det gör området i allmänhet, och denna sträcka i synnerhet, till en vital del i invånarnas rörelsemönster och mötesplatser.

Parker och torg, grönområden och andra lättillgängliga punkter, platser eller stråk utgör mötesplatser för människor att sammanstråla, träffas och umgås på. Ett flertal sådana är lokaliserade inom området. Här finns fotbollsplaner men också platser som främjar andra aktiviteter; en basketplan, volleybollplan och tennisplan är exempel på sådana. Vidare finns mötesplatser utan krav på särskilda aktiviteter, som Gabrieljansparken och Hartvigsgården för barn och unga. Stadsdelen innehar överlag en relativt hög täthet av offentliga målpunkter, med betoning i triangeln som Grubbeskolan-Gabrieljansparken-Grisbackaskolan bildar.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus