Startsida Umeå kommun

Grundkurs: Berghem och Fridhem

- Umeås närmaste

På Berghem/Fridhem har du nära till det mesta! Beläget mitt mellan Umeås två centrumpunkter; city och universitets- och sjukhusområdet har Berghem och Fridhem kallats Umeås närmaste. Det är också en av Umeås äldsta stadsdelar. Med Gammlia och Stadsliden finns ett brett utbud av kulturrika miljöer och friluftsområden för alla årstider.

Här finns Umeås äldsta villaområde

Startskottet för Berghems utbyggnad kopplas till utbyggnad av Stornorrfors kraftstation och behovet av bostäder till de så kallade vattenrallarna. Berghem började byggas ut med både småhus och flerfamiljshus under 50-talet. Ytterligare etapper tillkom i samband med universitetets etablering. Bland annat byggdes punkthusen på Axtorpsvägen som då var de första i sitt slag i Umeå och står som representant för rekordåren i svensk bostadsproduktion. Vid denna tid växer ett nytt Umeå fram med Berghem som den första moderna stadsdelen. På Fridhem återfinns Umeås äldsta villaområde med bebyggelse från 30-, 40- och 50-talet.

Tidstypiska bebyggelseideal

Berghem ligger, som namnet antyder, på berg vilket både märks topografisk med suterrängbebyggelse och på ett organiskt gatunät. Tre större gator passerar till vilka mindre ansluter. Nydalavägen, Berghemsvägen och Axtorpsvägen är bredare medan övrigt gatunät är trängre med smala trottoarer. Småhusbebyggelsen är indragen från gaturummet vilket gör att de upplevs rymliga. En stor del av bebyggelsen är av typen hus i park med hög öppen karaktär. Därtill finns lamellhus som är mer slutna kvarter med lägre bebyggelse och dessa är kanske Umeås mest tidstypiska för epoken. Under 2000-talet uppfördes grupperad punkthusbebyggelse på Rågången på Berghem. I stadsdelen finns Umeås mest besökta besöksmål- Gammlia med friluftsmuseum och utställningar.

På gång på Berghem och Fridhem

Maja Beskowgymnasiet

Före detta Östra gymnasiet/Fridhemsgymnasiet har helrenoverats. Totalt har skolan plats för cirka 1 600 elever, 1 000 på gymnasiet och 600 på högstadiet.

Flerbostadshus Axtorpsvägen

Vid korsningen Axtorpsvägen och Nydalavägen planeras på sikt för ca 100 nya bostäder i flerbostadshus. Status: Uppskattad byggstart 2025.

Guldskrinet

Där det gamla badhuset tidigare låg planeras för en stor volym nya bostäder.

Tio utmärkande drag

1. Ensamboende hushåll dominerar stort i stadsdelen. Över 70 procent bor själva.

2. Stadsdelen har marginellt mindre andel hyresrätter än många andra stadsdelar. Närmast universitetet är det vanligare att hushållen bor i hyresrätter.

3. Mellan Skidspåret och Nydala dominerar bostadsrätt som upplåtelseform.

4. Den största ytan på Berghem upptas av villabebyggelse med äganderätt.

5. Trångboddhet är inte vanligt förekommande.

6. Barnfattigdom är mindre frekvent förekommande jämfört med stadens genomsnitt.

7. Invånarna är välutbildade jämfört med andra stadsdelar.

8. Hushållens disponibla inkomst motsvarar väl nivåerna för övriga Umeå stad.

9. Befolkningen på Berghem är friska. Ohälsotalen ligger på en låg nivå med drygt 20,5 dagar per år och person.

10. Andelen förvärvsarbetande är låg.

Fyra landmärken på Berghem och Fridhem

Västerbottens museum med friluftsmuseet Gammlia – Umeås största besöksmål. Ta del av länets historia, olika utställningar och exempelvis världens äldsta skida. Gammlia-området med Västerbottens museum är en populär utflyktsplats, med massor av aktiviteter.

Stadsliden – Umeås mest besökta tätortsnära rekreationsområde. Aktivera dig eller koppla av.

Service längs Axtorpsvägen – I hörnet mot Fridhem finns Berghem centrum lokaliserat. Ett stadsdelscentrum med mindre livs- och spelbutik, blomaffär, restaurang, frisör och andra verksamhetslokaler. En bit bort, nära universitetet, finns ytterligare service som kvarterskrog, affär och bensinstation.

Sävargården – i herrgårdens restaurang med vackra salar har många högtider firats. Gården flyttades till sin plats 1920 men spelade före det en roll i kriget som tillfälligt högkvarter när den stod på sin förra plats i Sävar.

Det var en gång...

Klicka i rutorna nedan för att läsa och lära dig mer om Berghem och Fridhem.

Stadsliden och Gammlia
Under åren efter stadsbranden byggdes staden upp grönare och luftigare än tidigare, då folkhälsoaspekten var ny för tiden. Staden lät området kring Stadsliden upplåtas i syfte att uppmuntra folkhälsa och friluftsliv, samt värna den västerbottniska hembygdskulturen. Området kom att kallas Gammlia eftersom det låg i soligt lidläge och rymde en bevarad gammal miljö. 1939 flyttade Västerbottens museum till platsen.

Staden förvärvade år 1917 jordbruksmarken och en stadsträdgård anlades. Omgivande mark planerades för villabebyggelse 1932. Fridhem med dess bebyggelse från 30-, 40- och 50-tal är Umeås äldsta villaområde.

Inför Berghems uppbyggnad hölls 1948 en ambitiös arkitekttävling där det vinnande förslaget präglades av småhuskvarter och flerfamiljshus intill en central park. Endast delar, närmast Gammlia, förverkligades i anslutning till tävlingen – större utbyggnad behövdes inte för tillfället. När Vattenfall på femtiotalet beslöt att uppföra Stornorrfors kraftstation uppstod en expansiv fas. Arbetarna behövde någonstans att bo och lösningen blev en utvidgning av planområdet i omgångar på Berghem med omfattande bebyggelse av såväl småhus som flerfamiljshus.

Universitet kommer till staden
När universitetet kom till staden uppstod ett akut behov av mark för uppförandet av Norra paviljongen och lösningen blev att ta en del av parkmarken i södra stadsdelen i anspråk med motiveringen att det rörde sig om tillfällig användning. Detta visar på hur angelägen universitetets etablering ansågs vara för stadens utveckling. I samband med att universitetet etablerades under sextiotalet fick området ett tillskott av högre punkthus, de första av sitt slag i Umeå, och som kan representera början av rekordåren i svensk bostadsproduktion. Ett nytt Umeå växer så fram med Berghem som första moderna stadsdel. Under 2000-talet uppfördes det på Berghem bland annat grupperad punkthusbebyggelse på Rågången.

Bebyggelse och struktur
Genom stadsdelen passerar tre större gator till vilka resterade gator och ringvägar ansluter sig; Nydalavägen, Berghemsvägen och Axtorpsvägen. Dessa är bredare, medan majoriteten av det övriga gatunätet är trängre med smala trottoarer. I småhusområdena är bebyggelsen indragen från gaturummet vilket gör att de upplevs som rymliga. Delar av området, högst uppe i backen, förkroppsligar uttrycket ”hus i park” med dess glest utplacerade, höga punkthus med öppen struktur och gröna ytor emellan. Lamellhusen nedanför dessa är mer slutna kvarter med lägre bebyggelse. Byggnaderna är Umeås kanske mest tidstypiska för epoken.

Topografi och vegetation
Berghem ligger, som namnet antyder, på berg och det märks både topografiskt med bebyggelse i suterräng, och på det mer eller mindre organiskt gatunät. Även Fridhem ligger i sluttning. Med sitt läge intill Stadsliden, Gammlia och Mariehemsängarna har stadsdelen tillgång till ett brett utbud av aktiviteter.

Stadsliden är ett av Umeås viktigaste och mest välbesökta närrekreationsområde och i egenskap av stadsdelsskog central för umebornas rekreation. Här finns utmärkta möjligheter att både aktivera sig och koppla av tack vare motionsspåret, stigarna, den vilda naturen och de lugna platserna. Dess höga kvaliteter lockar besök över längre avstånd än många andra grönområden i Umeå. Värden som nämns är en omslutande grön miljö, promenadmöjligheter, en variation av olika gröna rum, för att nämna några. Från Stadsliden löper ett grönt stråk med sammanhängande ytor som utgör en koppling till Hamrinsberget.

Den omfattande småhusbebyggelsen gör att en stor del av grönskan i stadsdelen återfinns inom kvarteren på privat tomtmark. Tillgängliga gröna ytor på kvartersmark mellan punkthus och lamellhus är också inslag som ger intrycket av en grön och luftig stadsdel. Avskilda platser saknas delvis och de gemensamma gröna mötesplatserna kan med fördel utvecklas.

Berghem har ett eget stadsdelscentrum, lokaliserat i dess sydvästra hörn mot Fridhem. Här huserar en mindre livs- och spelbutik, restaurang, frisör tillsammans med andra verksamhetslokaler. Mot universitetet längs Axtorpsvägen finns en blandning av funktioner; trafikskola, pizzeria, blomsterhandlare, kvarterskrog, livsmedelsbutik och bensinstation. I den samhälleliga servicen ingår bland annat förskoleverksamhet, grundskola och även gymnasieskola. Vidare finns här språkintroduktionsutbildning, äldreboende, föreningsverksamhet och Västerbottens länsmuseum.

Kollektivtrafiklinje 2 och 7 passerar genom området på Nydalavägen och Axtorpsvägen, men närheten till Universitetet gör att invånarna har tillgång lokaltrafik som tangerar stadsdelen med god turtäthet genom linjerna 1, 12, 17 och 20. Vid långväga resa finns anslutningar närmare NUS, med både den regionala busstrafiken och Umeå Östras resecenter på cirka fem minuters cykelavstånd. Umeå centrum ligger drygt två kilometer från stadsdelsområdet och tack vare närheten väljer många av de boende cykeln. Sammantaget uppvisar Berghemsområdet en för Umeå osedvanligt hög andel hållbara resor.

Eftersom såväl verksamheter som kollektivtrafikstråk och större gång- och cykelvägar är lokaliserade i närheten av varandra påverkar dessa i stor utsträckning rörelsemönstret, flödena och mötesplatserna i delområdet. Utpräglade offentliga målpunkter är bland annat Stadsliden, sporthall, innebandyhall samt fotbollsplaner och utanför själva området även universiteteten.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus