Startsida Umeå kommun

Grundkurs: Haga och Sandbacka

- Mellan stad och stadion

Haga är en av Umeås äldsta stadsdelar, och tveklöst en av de populäraste tillsammans med syskonet Sandbacka. Haga/Sandbacka är goda representanter för mycket av det som kännetecknar vårt Umeå – här är ungt och urbant men på samma gång hemvävt, och alltid med ett passionerat förhållande till träning och natur.

Varierat och charmigt

Här finns en blandad bebyggelse av trä och tegel, villor, radhus och hyreshus, fördelade i ett oregelbundet och charmigt gatunät – ett arv från de stadsplaner som lades i stadsdelens ungdom. Och här är vi faktiskt ännu yngre än det redan unga snittet i Umeå.

På Haga/Sandbacka är vi omgivna av shopping i norr, centrum i söder och Umeås två stora rekreationsområden i öster och väster; Stadsliden och I20-området. Mycket av Umeås elitidrott sker på Umeå Energi Arena med massor av innebandy, fotboll, basket m m – som ihop med intilliggande Gammlia gör området till en naturlig och populär mötesplats. Allt detta skapar unika förutsättningar för ett tryggt stadsliv i kombination med ett aktivt och hållbart friluftsliv.

Komplettering på gång

Många vill såklart bo på Haga/Sandbacka, och vi blir hela tiden fler här. Närmast följer vi utvecklingen på platsen där Umeås förra simhall låg, intill Gammliavallen, och där det nu förbereds för ett spännande bostadsprojekt, bara 1,5 kilometer från Umeå centrum.

På gång på Haga och Sandbacka

Guldskrinet

Där det gamla badhuset tidigare låg planeras för en stor volym nya bostäder.

Stadsliden/Gammliaskogen

Vidareutveckling av Stadsliden/Gammliaskogen: Ska bli ännu bättre på att erbjuda naturupplevelser, kulturupplevelser, rekreation, idrott och lärande till invånare och besökare.

Tio utmärkande drag

1. Här finns flest av ensamboende hushåll, vilket gör Haga/Sandbacka till ett aktivt och i högsta grad livfullt område.

2. Framförallt unga vuxna bebor Haga/Sandbacka. Umebor i 20-årsåldern är överrepresenterade och andelen äldre Umeåbor ganska få.

3. Det finns betydligt fler barn här än i andra delar av Umeå.

4. Hyresrätterna utgör en stor andel av bostadsbeståndet, och mindre lägenheter gör att vi bor trängre här än i andra delar av staden.

5. Medelinkomsten ligger nära genomsnittet.

6. Utbildningsnivån harmonierar också med den övriga staden.

7. Inrikesfödda ligger över genomsnittet, utrikesfödda följaktligen under.

8. 85% jobbar. Förvärvsfrekvensen mellan 20-64 år ligger mellan 80-85 procent, vilket är ungefär som andra stadsdelar.

9. Haga/Sandbacka är lite friskare! Invånarna har i genomsnitt förre ohälsodagar än den genomsnittlige Umeåbon.

10. Nästan 70% reser under fem kilometer, vilket gör Haga/Sandbacka till en av de stadsdelar som är bäst på hållbara resor.

Fyra landmärken på Haga och Sandbacka

På gröna, sköna Marieområdet ryms både brännbollsyrans årliga spektakel och vinterns skidturer.

Sara Lidman-tunneln vid Järnvägsstationen – entrén till Haga. Ett konstverk i sig. Med författarens citat på väggar, fågelkvitter, ljus och rymd kan du känna dig trygg när du ska till och från centrala stan.

Stadsliden, som också kallas Gammliaskogen, med utförsåkning och otaliga motionsspår året runt, bland annat det fruktade SM-spåret – 10 kilometer av mycket krävande upp- och nedförsbackar.

Östra kyrkogatan, eller ÖK som den kallas. En livsnerv som löper genom hela stadsdelen från söder till norr.

Det var en gång...

Klicka i rutorna nedan för att läsa och lära dig mer om Haga och Sandbacka.

Den första förstaden
Haga var Umeås första förstad och ligger norr om 1800-talets stadskärna. I och med 1889 års stadsplan, som antogs efter branden föregående år, kom tomterna i centrum att bli större till ytan och färre till antalet. Med ökande tomtpriser valde en del invånare att bosätta sig utanför det stadsplanelagda området och många valde just Haga. Under början av 1900-talet fanns här 20 bebyggda tomter, främst längs de dåvarande landsvägarna mot Ersmark, idag Generalsgatan och Korsgatan.

Stambanan och regementen
Staden och stadsdelens fortsatta utveckling har till stor del påverkats av anslutningen till stambanan via Vännäs och lokaliseringen av två regementen. Dessa medförde nya invånare, av vilka många valde att bosätta sig nära sina nya arbetsplatser på just Haga. I början av 1900-talet hade befolkningstillväxten gjort planläggning av marken aktuell. Planen utformades efter aktuella ideal, med anpassning till landskapets förutsättningar, befintligt vägnät och byggnader. I denna plan förespråkades ett öppet byggnadssätt, oftast med friliggande tvåvåningshus i trä.

Under 40-talet utgjorde stadsdelen en av Umeås mest betydelsefulla utvecklingsområde; under denna tid var bebyggelsen fokuserad på egnahem, bland annat längs med Ersmarksgatan och Östra Kyrkogatan. En ny plan utarbetades för norr och öster om Hagaparken, där tanken var att stadsdelen skulle bevaras som ett glesbebyggt bostadsområde, varför denna plan kan betraktas som den sista innan nya vindar skulle blåsa genom Haga och Sandbacka.

Lamellhus och slutna gaturum
En stor del av stadsdelens bebyggelse har sitt ursprung i 30-, 40- och 50-talet. Under 30-talet hade parallellställda lamellhus i öppna stadsplaner, som prioriterade ljusinsläpp, presenterats i Sverige. Dessa orienterades vanligtvis i nord-sydlig riktning för just ljusets skull och sågs som en form av ekonomiskt nyttjande av marken. 50-talet, däremot, tenderade snarare att präglas av en återgång till mer sluta gaturum, och vid slutet av decenniet introducerades hustyperna punkt- och radhus. Således har Haga-Sandbacka kommit att utmärkas av en särskild blandning av lamellhus, egnahem och medelstora flerbostadshus.

Bebyggelse och struktur
Stadsdelen består till stor del bebyggelse av egnahemskaraktär, vilken senare kompletterades med större flerbostadshus. Den stora andel kvarter längs Ersmarksgatan och stråket i dess förlängning norrut smed låg eller medelhög sluten bebyggelse, möter den täta småhusbebyggelsen som i övrigt är typisk för områdets norra del. I övrigt är medelhög öppen bebyggelse från 30- 40 och 50-talet utspridd över stadsdelen, en utformning som ger upphov till relativt hög befolkningstäthet i förhållande till resten av Umeå stad.

Jämte de större gatorna, som Östra kyrkogatan och Sandbackavägen är gång- och cykeltrafik separerad från biltrafik, men längs övriga gator får cykel- och biltrafik leva i samspel. Utmed gaturummet är majoriteten av bebyggelsen vänd med långsidan mot vägen, samt indragen från denna mot kvarteret.

Topografi och vegetation
Haga-Sandbacka ligger mellan två av Umeås mest tillgängliga och värdefulla närrekreationsområden; I20-skogen och Stadsliden. Stadsliden har stor betydelse för stadsdelen, inte minst för sitt ekologiska och rekreationsrelaterade värde, men även som barrbeklädd fondvägg i den östra kanten och som del av stadsbildens orienterbarhet. Mellan dessa stadsdelsskogar löper två gröna stråk, Sandaparken och Hagaparken, som även är viktiga förbindelsestråk för gång-, cykel- och biltrafik.

Hagaparken är en av Umeås äldsta, större närområdesparker. Tillsammans med Sandaparken knyter de väl an till Stadsliden och bildar gröna korridorer. Eftersom parken har behållit sin långsträckta grundstruktur med den slingrande Djupbäcken, gångsystemet, de kringliggande björkalléerna och den karaktäristiska dammen anses den dessutom ha både stora ekologiska som kulturhistoriska värden. Dess storlek och närheten till boende, skola och förskola gör den välbesökt. I norra delen av Sandbacka ligger dessutom Norra Kyrkogården som utgör en stor tillgång som grön oas. Sammanfattningsvis kan sägas att Haga-Sandbacka-området har en relativt god tillgång till grönytor. Tillgängligheten till I20-skogen begränsas av väg 503 mellan centrum och Ersboda och dess bullervall, varför bron över till I20-skogen är en viktig länk mellan stadsdelen och skogen.

Flödena och karaktären av Östra Kyrkogatan har historiskt sett varit utspridd i stadsdelen. Längs gatan finns en mångfald av företags- och verksamhetsetableringar som medför nära tillgång till produkter, tjänster och service för boende på Haga och Sandbacka. Här samsas en livsmedelbutik, restaurang och gymverksamhet, men även frisör- och stylistverksamhet, städservice, urmakare och delikatessbutik, för att nämna några. Området nedanför Gammlia och Stadsliden utgör ett kluster av bilrelaterade verksamheter med ett flertal handlare, tankstationer, uthyrningsfirma och servicehall. Här finns också Umeås äldsta sporthall som nu är kompletterad tillen storskalig men väl integrerad idrottsanläggning av nationell klass.

Området välförsörjt med förskoleverksamhet, då inte mindre än sju förskolor finns inom stadsdelen. Hagaskolan i områdets nordvästra del och Sandaskolan längre norrut förser området med närliggande grundskola. Vidare innehåller stadsdelen vård- och omsorgsboende, fotbollsplan och idrottshall.

På andra sidan järnvägen ligger centrum, drygt 1,5 kilometer från Hagas egna centrum men betydligt närmare för dess södra delar. Genom stadsdelen, längs Östra kyrkogatan, löper busslinje 5 som kopplar samman Ersmark och Strömpilen, via centrum. För de cykelburna lockar cykelvägarna längs med I20-skogens kant och Östra kyrkogatans gena dragning, som dessutom ingår i huvudnätet och erbjuder särskilt hög standard och underhållsnivå. Sammantaget resulterar förutsättningarna i att området placerar sig bland de stadsdelarna var andel hållbara resor under fem kilometer är störst – 69 procent.

De långsträckta, varierade parkerna och naturområdena såsom Hagaparken, Sandbackadammen och Stadsliden är uppskattade inslag, som alla präglar mycket utav såväl rörelsemönstret som mötesplatserna. Haga och Sandbacka har bitvis hög täthet bland offentliga målpunkter, särskilt i områdets södra delar närmare Umeå centrum. När het till Berghem och Gammlia medför god tillgång till bl.a. Västerbottens museum. Utöver detta utgör centrumbildningen längs Östra kyrkogatan en naturlig mötesplats för stadsdelens invånare.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus