Startsida Umeå kommun

Grundkurs: Universitets- och sjukhusområdet

- Umeå universitetsstad – Umeås andra stadskärna

Norra Sveriges största arbetsplatsområde där drygt 35 000 personer verkar dagligen. Området får en allt viktigare funktion som kompletterande tillväxtcentrum i Umeå. Här har vi Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, Statens lantbruksuniversitet, resecentrum Umeå östra och en mångfald av företag. Här finns ett stort antal restauranger och caféer, IKSU sport, Uminova science park samt pedagogiska verksamheter som gymnasieskola och förskolor. Här finns också några bostadsområden; Nydalahöjd, Ålidhöjd och Lilljansberget som tillkommit på senare tid.

Norrlands viktigaste utvecklingsmiljö

År 1957 beslutades att en medicinsk högskola skulle inrättas i Umeå och att sjukhuset skulle byggas ut till regionsjukhus. Sjukhuset byggdes succesivt ut under de kommande årtiondena. Universitetet invigdes 1965. Under 1980-talet, tiden då Aula Nordica och förvaltningshuset uppfördes, ökade lokalbehovet vilket motiverade en expansion under 1990-talet. Bebyggelsen växte på höjden medan universitetsområdet förtätades.

Den offentliga miljön är strukturerad efter ett utpräglat rätvinkligt mönster inom vilka byggnaderna är placerade i linje med nord-sydliga och öst-västliga axlar. Området är ett barn av sin tid. Den tydliga separeringen av trafikslag har gett en svårorienterad struktur.

Utveckling mot en stadsdel som lever hela dygnet

Ålidhöjd består av varierad bebyggelse, främst flerbostadshus. Kvarteren i anslutning till Strombergs väg består främst av punkthus. Bebyggelsen nära Campus arena har en mer sammanhållen och sluten karaktär. Nydalahöjd präglas av genomkorsande kollektivtrafikstråk och en bebyggelse så att innergårdar bildas med undantag för några punkthus. Närmast E4 finns lägre trähusbebyggelse i två våningar. Lilljansberget reser sig som en höjd ovanför de välanvända campusängarna med plats för aktiviteter. Här rinner också Sandbäcken som mynnar ut i universitetsdammen som sedan går under jord och kommer upp i dagen där den passerar sjukhusparken.

Universitets- och sjukhusområdet har länge varit ett område som ”somnat in” efter kontorstid medan inriktningen, och utvecklingen, handlar om att skapa en stadsdel som lever under dygnets alla timmar. Det görs enorma investeringar för att utveckla olika verksamheter. Det byggs också mer bostäder som, tillsammans med bussterminal och resecentrum, gör att det löpande tas fler steg mot en mer levande stadsdel.

På gång på Universitets- och sjukhusområdet

Bostäder vid Östra station

På sikt cirka 300 nya bostäder i flerfamiljshus intill Östra station (Uttern).

Lilljansområdet och campus

Här planeras för bostäder men även lokaler för verksamheter. Fullt utbyggt innebär detaljplanen bostäder för cirka 4 000 invånare på Lilljansberget.

Bostäder vid Gösta skoglunds väg

Vid Gösta skoglunds väg planeras på sikt för ca 100 nya bostäder i flerbostadshus. Uppskattad byggstart 2024.

Tio utmärkande drag

1. En överväldigande majoritet av hushållen är ensamboende.

2. Unga bor i området! Här finns en tydlig tyngdpunkt kring invånare i åldrarna 20 – 24 år samt 25 – 44 år. Såväl yngre och äldre invånare är tydligt underrepresenterade.

3. Andelen utrikes födda är stor jämfört med övriga staden.

4. 100%! Bostadsbeståndet domineras helt av hyresrätter. Samtliga bostäder på Lilljansberget samt nedre Ålidhem är just hyresrätter.

5. Trångboddheten är spridd och betydligt vanligare än i övriga stadsdelar.

6. Likaså är barnfattigdomen spridd och mycket mer vanligt förekommande jämfört med staden i övrigt.

7. Hushållens disponibla inkomst är väsentligt lägre än stadens genomsnitt.

8. Andelen välutbildade är däremot desto högre på grund av stadsdelens många studerande.

9. Ohälsotalet är stadens lägsta med 13 dagar per år.

10. De många studenterna avspeglar sig även och ger att andelen förvärvsarbetande är låg.

Fyra landmärken på Universitets- och sjukhusområdet

Universitetsområdet – den gula staden, en stad i staden. Campus byggdes med inspiration av Århus universitet vilket idag framförallt märks när det gäller dammen. Hur många som besökt ”UB”, universitetsbiblioteket som är norrlands största bibliotek, går inte ens att gissa.

Östra station – Resecentrumet binder samman två stadsdelar och är en uttrycksfull byggnad med glas och ett träraster som tilldelats Trafikverkets arkitekturpris. Invändigt finns Astrid Sylwans 30 meter keramikvägg Ramble and Roam.

Hamrinsberget – utkiksplats med fina utblickar över staden och älven.

IKSU sport – en av norra Europas största träningsanläggningar och störst i Skandinavien. Här finns en mångfald av inspirerande träningsmöjligheter – gruppträningar, gym, simhall, beachvolleyhall och mera. Såsom den första byggnad i Norden som har byggts för klättring – klätterhallen Lofoten. IKSU Sport har 3 000 – 4 000 besökare varje dag.

Det var en gång...

Klicka i rutorna nedan för att läsa och lära dig mer om Universitets- och sjukhusområdet.

Utbyggnaden av högre utbildning och sjukvård initierades 1957 när det beslutades att en medicinsk högskola skulle inrättas i Umeå och lasarettet byggas ut till regionsjukhus. Redan kring sekelskiftet 1900 hade dock ett sjukhus uppförts på Ålidbacken dit sjukvården flyttade, där verksamheten ligger än idag. Det nybyggda sjukhuset blev snabbt för litet och den vården omodern, varför sjukvården specialiserades och byggnaden byggdes ut successivt under de kommande årtiondena.


Universitetet invigdes 1965, ett par år efter att beslut tagits om dess placering, nordost om sjukhusområdet. Vid slutet av 60-talet kom området kring dammen till, under tiden då kostnadseffektivitet och flexibilitet var bärande ledord. Under 80-talet, tiden då Aula Nordica och förvaltningshuset uppfördes, ökade lokalbehoven vilket motiverade en expansion under 90-talet. Nu kom en del bebyggelse att växa på höjden med upp till två ytterligare våningar, medan Universitetsområdet förtätades med nya volymer som sammanlänkade kvarteren för högre stadsmässighet. På senare tid har allt fler bostäder tillkommit inom avgränsningen för området, i områdena Nydalahöjd, Ålidhöjd och Lilljansberget.

Bebyggelse och struktur
Den offentliga miljön inom Universitets- och sjukhusområdet är strukturerad utefter ett utpräglat rätvinkligt mönster inom vilket byggnaderna är placerade i linje med nord-sydliga och öst-västliga axlar. Det gör sig tydligt att stadsdelen har planerats och byggts ut i etapper enligt modernismens principer för den funktionsuppdelade staden med ett område för varje verksamhet sammanbundet av ett trafiksystem med biltrafik skiljt från gång- och cykeltrafik.

Inom områdets avgränsning ligger ett par mindre bostadsområden; Ålidhöjd, Lilljansområdet och Nydalahöjd. Ålidhöjd, mellan Gösta Skoglunds väg och Ålidbacken, består av en varierad bebyggelse med främst flerbostadshus. Bebyggelsens utspriddhet skapar delvis öppen karaktär, där gatunät et likt de övriga delarna av området, skiljer skyddade och oskyddade trafikanter från varandra. Lilljansområdet består av sammanhållen bebyggelse som skiljs åt från varandra av barrskogen på själva berget. Kvarteret i anslutning till Strombergs väg består främst av punkthus med parkering centralt i området i parkeringsgarage uppförda under 2000-talet och framåt, medan bebyggelsen nära Campus arena har en mer sammanhållen och sluten karaktär. Nydalahöjd präglas av genomkorsande kollektivtrafikstråk, i detta fall Rullstensgatan-Istidsgatan, samt till dem kopplade återvändsgator. Bebyggelsen på Nydalahöjd är alltigenom medelhög och med ett öppet bebyggelsesätt så att innergårdar bildas, med undantaget korta punkthus på västra sidan om Rullstensgatan. Röda tegelbyggnader i 3-4 våningar dominerar, men även ljusare huskroppar i upp till 7 våningar existerar. Närmast E4 återfinns lägre trähusbebyggelse i två våningar.

Successivt utvecklade trafiklösningar, särskilt i områdets centrala del mellan universitetet och vid infarten till sjukhuset från Holmsundsvägen, har resulterat i en svåröverskådlig stadsmiljö med bussterminal, parkeringsplatser, angöringar, bilvägar och gång- och cykelvägar. Förutom universitetets ursprungsidé, med gula tegelbyggnader kring en damm, saknas en sammanhållande stadsbyggnadsidé.

Vegetation och topografi
Lilljansberget reser sig som en höjd ovanför campusängarna. På ängarna finns gott om plats för diverse aktiviteter och deras tillgängliga läge, i närheten till ett stort antal boende och studenter, samt universitetets lokaler gör dem välanvända. Över ängarna rinner Sandbäcken för att sedan mynna ut i campusdammen. Dammen har kommit att bli ett symboliskt inslag i campusområdets karaktär. Den fyller dock inte enbart en estetisk roll, utan fungerar även som ett viktigt fördröjningsmagasin för dagvatten.

Efter dammen kulverteras Sandbäcken, men kommer i dagen igen där den passerar Sjukhusparken, vilken är en mindre och avgränsad kultur- och kvarterspark som rymmer både planteringar, öppna gräsytor och större träd. Sammantaget kan konstateras att vegetationen i området präglas av både Sandbäcken och flera större täta barrskogspartier.

Universiteten, som sysselsätter drygt 35 000 personer, skapar underlag och förutsättningar för ett stort antal stödjande verksamheter. Här finns ett stort antal restauranger och caféer, IKSU sport och Uminova Science Park som tar del av högskolans utveckling för att utveckla kunskap och idéer till företag. Förutom universiteten finns här även annan pedagogisk verksamhet varav Minerva gymnasieskola och förskolan Professorn är två sådana.

Även sjukhuset som stor organisation och verksamhet skapar biverksamheter såsom bland annat apotek och mindre livsmedelsbutik, men även Hotell Björken som ett exempel.

Universiteten som tongivande aktör utgör i sig själv en betydande mötesplats för människor, men riktar sig till en begränsad målgrupp. De få boende i området innebär i praktiken att det finns få andra offentliga målpunkter inom områdets avgränsningar. Utanför, men i anslutning till universitetsområdet finns dock ett rikt utbud av sådana platser. De många verksamheterna skapar mycket folk i rörelse, vilket ger intrycket av en levande stadsdel under dygnets allra flesta timmar. Med mycket goda anslutningar till såväl kollektivtrafiknoden Umeå Universitetssjukhus som Östra resecentrum och Botniabanan finns det goda förutsättningar för höga flöden och goda anslutningar; därmed även en hög andel hållbara resor.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus