Startsida Umeå kommun

Grundkurs: Västerslätt och Rödäng

- Trivsel nära stad och å

Västerslätts bostadsområde är en omtyckt lummig stadsdel som byggdes ut på 1950-talet och har en stor del gles till tät småhusbebyggelse i tydliga rader. Vid den östra delen mot Vännäsvägen finns medelhöga lamellhus i en öppen kvartersstruktur. Här finns också ett lite ovanligt område med så kallade kombitomter där bostad kombineras med en industridel vilket är en unik idé som fått efterföljare både på exempelvis Umedalen och i Sävar. Bostadsmiljöerna gränsar till Västerslätts industriområde och godsbangården.

Barnvänligt nära vackra Tvärån

Rödäng är en del av det så kallade miljonprogrammet och byggdes ut på 1970-talet. Rödängs struktur baseras på en matargata utmed Tväråns sträckning som kopplat till så kallade säckgator och låg sluten bebyggelse i form av en- och tvåvåningshus i varierade former, både rad- och atriumhus. Här leker barn tryggt och fritt med närhet till grannar och lekkamrater och området är omtyckt bland barnfamiljer. Det slingrande parkstråket mellan Vännäsvägen och Rödäng har både bullerskyddande och rekreativ funktion där Tvärån sakta flyter förbi.

Nära till city

Västerslätts och Rödängs mötesplats är ett mindre centrum som har en kyrka, livsmedelsbutik, café och annan småskalig service. Det finns gott om större och mindre lekplatser och god tillgång till skolor; två förskolor och ett lågstadium.

Från stadsdelen tar man sig enkelt till city men även till Noliaområdet med dess mångfald av aktivitetsmöjligheter.

Umeås starka utveckling märks också i denna stadsdel. Dels planeras för nytillskott av bostäder vid Tvärån och industriområdet. Där är det tänkt både lägenheter i flerfamiljshus och ett 30-tal småhus. På sikt planeras även nya bostäder i anslutning till Västerslätts centrum. Även skolområdet på Rödäng är tänkt att utvecklas. Skolgården är tänkt att utökas samtidigt som man planerar en bättre trafiksituation för transporter. I planen ges även möjlighet till en utbyggnad av skola och förskola.

På gång på Västerslätt och Rödäng

Utveckling av skola

Det finns planer om att utöka skolområdet och på sikt kunna upphöra ytterligare skolbyggnader och idrottshall. Det blir också viktigt att ordna en förbättrad trafiksituation framförallt för transporter (Gitarren 1 och 2 och del av Backen 4:25).

Västerslätts industriområde

På sikt planeras för ca 30 nya bostäder i form av småhus samt 250 bostäder i flerbostadshus (Rallarrosen).

Västerslätt bostadsområde

50 nya bostäder i flerbostadshus på sikt (Näckrosen).

Tio utmärkande drag

1. På Västerslätt och Rödäng bor i huvudsak gifta eller sammanboende med eller utan barn. Andelen barn och unga under 19 år liksom de över 45 år är överrepresenterade jämfört med Umeå som helhet.

2. I stadsdelen äger man sin bostad i mycket hög utsträckning. Andelen boende i hyresrätt är mycket låg. Flerbostadshus finns i ett område där samtliga bostäder utgörs av bostadsrätter.

3. Här bor man rymligt framförallt i småhus av olika typer. Trångboddhet är inte utbrett i stadsdelen – tvärtom. Andelen trångbodda är Umeås lägsta.

4. Medelinkomsten är högre än snittet och den relativa barnfattigdomen är väsentligt lägre än övriga staden.

5. Andelen högutbildade är relativt låg jämfört med staden.

6. Andelen utrikes födda är väsentligt lägre än genomsnittet.

7. Här är man friska! Med i genomsnitt 18 ohälsodagar per år är boende i denna stadsdel att betrakta som friska i hög utsträckning.

8. Väldigt hög förvärvsgrad. Mer än 9 av 10 invånare i åldrarna 20 – 64 år förvärvsarbetar.

9. Den så kallade dagbefolkningen är stor och tydligt influerad av industriområdet i norr som är ett stort arbetsplatsområde

10. Trots sin närhet till centrum görs mindre än varannan resa med hållbara färdsätt. Stadsdelen genererar en högre andel bilresor än många andra stadsdelar. Förutom cykel finns det få alternativ till bil när det gäller hållbara färdsätt.

Landmärken på Västerslätt och Rödäng

Västerslätts industriområde – arbetsplatsområde och äldre industriområde med småföretag, byggvaruhus och grossister samt centrum för logistik med nya godsbangården där nya etableringar sker.

Småparker och lekplatser – små gröna kvartersparker och lekmiljöer fungerar som gröna mötesplatser.

Rödberget – omtyckt stadsdelsskog med stigar och fin utsikt över stadsdelen.

Det var en gång...

Klicka i rutorna nedan för att läsa och lära dig mer om Västerslätt och Rödäng.

Innan stadsplanen som antogs under 50-talet låg här endast ett par villor. Här fanns huvudsakligen jordbruksmark som länge brukats av Grisbackas bönder och ett mindre skogsparti. Närmare järnvägen, i dess ursprungoliga sträckning, fanns ett par industrier; verkstadsanläggning för tillverkning av ladugårdsinredningar, en rälsbussfabrik och andra verksamheter, förråds- och lagerbyggnader. Syftet med utbyggnaden under 50-talet var att utveckla ett större industriområde i anslutning till järnvägen för att säkra framtida efterfrågan av sådan mark, samt utveckla bostäder i området eftersom det förutsågs ett stort framtida behov av egnahem. Genom att bygga ut den redan existerande bebyggelsen skulle det ges förutsättningar för att etablera butiksservice och småskola. Västerslätts utbyggnad skedde etappvis, med den tidigaste bebyggelsen uppförd under 50-talet, strategiskt beläget nära både järnväg och stad.

År 1964 antogs en plan som fastslog en utveckling av Västerslätts nordöstra del mot Vännäsvägen, genom uppförande av cirka 200 lägenheter i den del av K4-fältet som skilts från de övriga av nya Vännäsvägen. Industriområdet utökades i nordvästlig riktning under 60- och 70-talet, vilket sammanföll med planläggningen av Rödängs bostadsområde 1973. Innan Rödäng byggdes ut på 70-talet fanns här endast en gård intill Vännäsvägen i syd och en industrilokal med koppling till järnvägen i norr. Godsbangården norr om väg 363 har utvecklats under senare tid, sedan år 2000.

Struktur och bebyggelse
Västerslätt består till stor del av gles till tät småhusbebyggelse i tydliga rader längs ett par, lätt krökta, parallella vägar som slutligen vänder och bildar ett, för bilister, slutet trafiksystem då flertalet kopplingar över Tvärån är reserverade för gång- och cykeltrafikanter. Det östra hörnet mot Vännäsvägen avviker mot övrig bebyggelse med medelhöga lamellhus i en öppen kvartersstruktur.

Västerslätts industriområde präglas av dess raka, långsträckta vägar som löper parallellt med spårinfrastrukturen och Hissjövägen. Här är andelen hårdgjord och bebyggd yta mycket hög, med få gröna strukturer.

Rödäng är uppbyggt kring en matarlinje utmed Tväråns sträckning, försedd med tre säckgator. Gång- och cykeltrafik är separerad från övrig fordonstrafik genom ett särskilt vägsystem med smala parallella gator utan trottoarer intill den nära inpå liggande bebyggelsen. Gångportar under Vännäsvägen ger Rödäng och Västerslätt tillgång till Grubbe och tillhörande serviceutbud, dock utgör Vännäsvägen en tydlig barriär på grund av få passager och den påtagliga höjdskillnaden. Rödäng präglas i större utsträckning än grannen Västerslätt av låg sluten bebyggelse i form av en- och tvåvåningshus i varierande former, både rad- och atriumhus. Stadsdelen som helhet har som mest medelhög befolkningstäthet, medan stora delar har förhållandevis låg täthet jämfört med övriga staden.

Topografi och vegetation
Mellan Vännäsvägen och Rödäng ligger ett parkstråk som har både en rekreationsrelaterad och bullerskyddande funktion – i likhet med det gröna stråket som ligger mellan Västerslätts bostadsområde och dess industriområde. Tvärån är utpekad som ett skyddsvärt naturområde i Umeås översiktplan då stråket längs ån anknyter delområdet till naturområdet kring Hamptjärnstugan och Kulla. Stråket i sin helhet erbjuder en varierad upplevelse av skog-, park- och odlingsmiljöer. Lövskogen i Tväråns närhet är relativt ung men har tillkommit genom naturlig föryngring utan påverkan av skogsskötsel och kan i framtiden utvecklas till en nyckelbiotop.

Vidare finns Rödberget med möjligheter att blicka ut över stadens västra delar och kringliggande elljusspår som är ett inslag i många invånares rörelsemönster. Rödberget i väster är det enda omgivande området som inte innebär en typ av barriär – det är istället det viktigaste grönområde med naturprägel och skogskänsla i närheten av Rödäng. Åkermarken nordväst om Rödberget nyttjas ofta och gärna till rekreation för närboende. Rödäng har inte en särskilt stor tillgång på grönytor men de ytor som finns har olika karaktär. Variationen gör grönstrukturen mer intressant än om grönskan bestått av endast en typ; Rödberget är en stadsdelsskog med stigar och utsiktsplats över stadsdelen, Tväråns parkstråk är en grön promenadväg genom området och de små kvartersparkerna på Rödäng och parken längs Timotejvägen fungerar som gröna mötesplatser för de boende i området.

Av den kommersiella servicen står Västerslätts centrum för en betydande del, med livsmedelbutik, café och bankkontor. Idag märks det industriella arvet tydligt i de tidigare järnvägstråk som genomkorsat området, delvis kantad av äldre magasinsbyggander som nu inhyser småföretag, byggvaruhus och grossister.

Stadsdelen har god tillgång till större och mindre lekplatser, med Rödängs ursprungliga intention om högst 70 meters avstånd från en given bostadsentré. Tillgången till skola är också hög, med två förskolor och ett lågstadium är lokaliserade inom Rödäng. I Västerslätts centrum återfinns en kyrka som anordnar aktiviteter.

Avståndet till centrum från stadsdelens centrum är drygt två kilometer och busslinje 7 knyter samman området med de centrala stadsdelarna med en färd på cirka 10 minuter. Andelen hållbara resor är 48 procent, vilket innebär att stadsdelen genererar en högre andel bilresor än många andra stadsdelar i Umeå. Gång- och cykelvägarna är separerade från biltrafiken utmed Timotejvägen. Över Tvärån finns två överfarter för GC-trafik och i nord-sydlig sträckning leder två GC-vägar mot Grubbe och Grisbacka på andra sidan Vännäsvägen. I övrigt präglas området i stort av en få alternativ för cykeltrafik, som istället samsas med bilister om utrymme i de lugna bostadskvarteren.

Västerslätt centrum utgör en naturlig mötesplats och är av stor betydelse som knutpunkt. Överlag finns en måttlig täthet av offentliga målpunkter, men dessa är relativt få och rumsligt utspridda.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus