Startsida Umeå kommun

Hur ska Tomtebo strand bli hållbart?

Samarbetsaktörerna har tillsammans tagit fram ett hållbarhetsprogram för Tomtebo strand. Det blev klart 2018. Syftet med hållbarhetsprogrammet är att fungera som ett stöd både under genomförandet av Tomtebo strands utbyggnad och senare under områdets förvaltning. Hållbarhetsprogrammet kommer att uppdateras under projektets gång.

Hållbarhetsprogrammet har tagits fram enligt en modell som kallas Citylab guide för hållbart stadsbyggande¹ som innehåller 17 temaområden och har sin utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). För att göra målen mer hanterbara, har Tomtebo strand skapat fyra fokusområden.

De fyra fokusområdena för hållbarhetsprogrammet är:


 1. KÄNNER DU DIN GRANNE
  En inkluderande stadsdel med vardagslivet i fokus
  Detta område fokuserar främst på människorna, den bebyggda miljön och åtgärder för att skapa en god social hållbarhet.

 2. VILKEN MÖTESPLATS GILLAR DU
  Attraktiva och hållbara grön‐ och vattenområden
  Detta område fokuserar främst på hur den gröna offentliga miljön (parker, naturområden m.m.) ska utformas för att skapa en attraktiv och trivsam miljö, och åtgärder för att skapa en stadsdel som är planerad för ett ändrat klimat (ex. kraftigare nederbörd och varmare temperaturer).

 3. HUR RESER DU I VARDAGEN
  hållbar mobilitet med människan i centrum
  Detta område fokuserar främst på resmönster och transporter för ett minska vårt bilberoende och hur Tomtebo strand hänger ihop med övriga Umeå.

 4. HUR ANVÄNDER DU DEN SMARTA TEKNIKEN
  Hållbara och smarta miljölösningar
  Detta område fokuserar främst på tekniska lösningar i byggnaderna för att minska energianvändning och förbrukning av resurser. Här beskrivs också lösningar för den övergripande tekniska infrastrukturen (energi, vatten m.m.).

Dessa fokusområden har sedan brutits ned i mål med underliggande strategier och exempel på åtgärder.


¹) Citylab är ett forum för hållbart stadsbyggande och drivs av Sweden Green Building Council

Kontakt

Johan Sjöström 
Projektledare   
090-16 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Mer information