Startsida Umeå kommun
Samtal om användningen av Nydalasjön. Projektchef Anna Flatholm, Gator och parker i mitten av bilden.

Samtal om användningen av Nydalasjön. Projektchef Anna Flatholm, Gator och parker i mitten av bilden.

Workshop 4 juni

Tisdagen den 4 juni var det dialogkväll på restaurang Översten vid stadshuset. Ett 10-tal deltagare diskuterade Kolbäcken, Nydalasjön och hur man kan leva ett hållbart vardagsliv.

Dialogkvällen med workshop på tre stationer blev givande med hög kvalitet på diskussionerna. Läs hela rapporten från dialogkvällen. Här nedan en sammanfattning:

Skogen värderas högt

En övergripande analys av resultatet är att skogen värderas mycket högt. Runt Kolbäcken, utmed Nydalasjön och egentligen i hela det område som ska bebyggas. Man vill behålla karaktären i området, men man vill också öka attraktionskraften och användningen av området.

Behåll karaktären runt Kolbäcken men gör den mer tillgänglig

När det gäller Kolbäcken vill man bevara den naturliga karaktären, värna om det gröna och orörda. Man anser också att 30 meters korridor känns för smalt. Men det kommer också förslag som innebär att man vill ha lite mer iordningställt och tillgängligt på vissa platser. Idéer om att göra Kolbäcken till ett besöksmål sticker ut.

Behåll karaktären utmed Nydalasjön men utnyttja dess potential bättre

Området utmed Nydalasjön beskrivs som den potentiellt viktigaste platsen för området. Man har många idéer som skulle öka attraktionskraften och användningen, såsom café/restaurang, omklädningsmöjligheter, bryggor och bättre stigar för vandring och cykel. Samtidigt är det viktigt att den naturliga karaktären finns kvar, tyst och fredat. Låga hus närmast vattnet.

Närhet är viktigt för hållbart vardagsliv

När det gäller det hållbara vardagslivet kan vi dra slutsatsen att man vill ha mycket nära till mycket. Det man kan tänka sig att ha mer än en kilometer från boendet är arbetsplatsen och skolan och kanske bibliotek, ishall och vårdcentral. Det rådde delade meningar kring bilarna – en del vill ha bilfritt i närområdet (500 m), medan andra vill ha parkeringsplatsen inom 50 meter.

Väl fungerande kollektivtrafik avgörande

Andra synpunkter som stack ut i samtalen rörde kollektivtrafiken och cyklingen. Man lyfte vikten av bra linjesträckningar, hög turtäthet, nära till hållplatser, matartrafik till Universitetet och bättre/fler cykelvägar över/under E4.

Kontakt

Maria Wetterlöv
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 12
tomtebostrand@umea.se