Startsida Umeå kommun

Eget avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Grundkravet är att spillvattnet ska genomgå längre rening än slamavskiljning.

Tillstånd/anmälan

Innan du anlägger en avloppsanordning måste du enligt miljöbalken söka tillstånd för det hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Det gäller om du tänker använda vattentoalett. Gäller det bara bad-, disk- och tvättvatten krävs det i normalfallet endast en anmälan till nämnden. I vissa skyddszoner krävs tillstånd även för dessa anläggningar.

Vid behandling av avloppsärenden bedömer Miljö- och hälsoskydd vilka miljökonsekvenser den planerade anläggningen kan få, t ex om det finns risk för förorening av vattentäkter eller risk för övergödningsproblem i sjöar eller havsvikar. Dessutom bedöms de tekniska förutsättningarna för att kunna utföra den efterbehandling man valt med mera. Om du funderar på att ordna en egen avloppsanläggning bör du i god tid kontakta Miljö- och hälsoskydd för råd och tips.

Tänk på att vara ute i god tid, särskilt om du planerar att utföra din anläggning under sommaren!

Vattenskyddsområden

I kommunen finns ett antal vattenskyddsområden. Inom skyddsområdena finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas.

De specifika regler som gäller för avloppsanläggningar är att

  • vissa avloppstekniker inte är tillåtna
  • det kan krävas tillstånd för att inrätta avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten.

Här hittar du mer information om vattenskyddsområden.

Kontakt

Miljöinspektörer

Christina Hermansson

Erik Nilsson

Sara Norqvist

Mia Blomberg

090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Digital blankett för ansökan

Vi vill gärna att du skickar din anmälan/ansökan digitalt.

Blankettsamlingen

Välj Miljö- och hälsoskydd och Avlopp

Läs mer om avgifter och taxor enligt miljöbalken

Kvalitetslöfte

Vi lovar att du som ansöker om tillstånd för eller anmäler anläggande av enskild avloppsanläggning får en
återkoppling inom 10 arbetsdagar.

Vi förväntar oss av dig att ansökningar och anmälningar är kompletta och ritningar fack­manna­mässigt utförda.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-06

Sidans kortadress: www.umea.se/enskiltavlopp