Startsida Umeå kommun

Tidplan för avloppsinventering på Holmön. Klicka på bilden för att förstora

Avloppsinventering på Holmön

Under sommaren 2019 kommer Umeå kommuns miljö-och hälsoskydd att genomföra tillsyn av enskilda avloppsanläggningar på Holmön. Vi har hållit två informationsmöten där värdefulla synpunkter lyfts till miljö-och hälsoskydd. Vi har tagit till oss av dessa synpunkter och har därför reviderat tidsplanen för inventeringen:

  • De som har besvarat enkäten och som inte har vattentoalett kopplat till utgående avloppsvatten kommer vi inte att besöka/inspektera.
  • För de som har bristfälliga avloppsanläggningar har datumet för att inkomma med en ansökan skjutits till den 17 juni 2019.
  • För att ge tid för att diskutera gemensamhetslösningar och genomföra markundersökningar behöver ansökan vara komplett/innehålla ett slutligt förslag senast den 31 maj 2020.

Varför?

En stor del av vattenförsörjningen på Holmön kommer ifrån en vattentäkt på norra sidan av Holmön men det finns även många enskilda och gemensamma dricksvattentäkter som är skyddsvärda på ön. Holmön utgörs delvis av områden med tunt jordtäcke och genomsläppliga jordlager, vilket gör vattentäkterna känsliga för föroreningar.

Gamla och dåligt fungerade avlopp kan utgöra en risk för dricksvattenförsörjningen då orenat avloppsvatten kan sprida sjukdomsalstrande parasiter, bakterier eller virus till dricksvattenbrunnar och vattentäkter. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som bidrar till övergödning av sjöar och hav. För att förhindra att omgivningen påverkas av avloppsvatten är det viktigt att alla enskilda avlopp har tillräckligt god rening.

Så går inventeringen på Holmön till

Inventeringen är indelad i olika etapper, nedan beskrivs vilka olika datum som gäller t.ex. för att undvika ett tillsynsbesök och tillsynsavgift.

Tidplan för avloppsinventering på Holmön. Klicka på bilden för att förstora.

En tillsynsavgift kommer att tas ut om vi behöver göra tillsyn ute på plats. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut avgift för handläggning av dessa tillsynsärenden enligt 27 kap. 1 § miljöbalken. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Timavgiften är för närvarande 973 kr.

En timavgift tas ut för varje timme nedlagd handläggningstid och i den ingår exempelvis registrering, komplettering, inläsning, arkivgranskning, platsbesök, behandling av inkomna handlingar, upprättande av skrivelser och resor. Varje ärende beräknas till c:a 2 timmar per hushåll vilket i sådana fall ger en avgift på 1 946kr.

Vanliga frågor och svar

Vad är det för skillnad i krav på WC och BDT-avlopp?

BDT-vatten står för bad-, disk- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushåll minus toalettavloppet. Ett annat namn för BDT-vatten är gråvatten. Om du bara har ett utsläpp av BDT-vatten krävs det i Umeå kommun endast en anmälan om du vill göra om ditt avlopp. Om du vill släppa ut vatten från en vattentoalett krävs det tillstånd och en mer avancerad rening av avloppsvattnet.

Jag har ett fritidsboende med ett BDT-avlopp, räcker det att jag installerar ett BDT/gråvatten-filter?

Har du ett fritidsboende med enklare BDT-vatteninstallationer kan ibland ett BDT/gråvattenfilter vara en fullgod rening av avloppsvattnet. För att kunna bevilja ett gråvattenfilter på en fastighet behöver vi titta på förutsättningarna på platsen och göra en rimlighetsbedömning. Förutsättningar för att få ha ett gråvattenfilter kan vara att det är fråga om fritidsboende, att standarden är låg och att vatteninstallationerna är få, att tomten är bergig, att det saknas farbar väg till fastigheten för såväl maskiner och för slamtömningsfordon, att det är tillräckliga skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar, och att det finns möjlighet att leda ut det renade vattnet i mark i en enklare singelbädd. Till sist så behöver det även finnas möjlighet att årligen ta hand om det förbrukade filtermaterialet (exempelvis torv, spån, etc) på fastigheten, vilket vanligtvis sker i en godkänd kompostanläggning.

Andra tekniker för BDT-rening är till exempel:

  • Infiltrationer och markbäddar
  • Biomoduler / Kompaktfilter
  • Minireningsverk
  • Bevattning

Kan tillsynsavgiften undvikas?

  • Ja. Ifall du har en avloppsanläggning som fått tillstånd efter 2010 kommer ingen inspektion att göras hos dig och ingen avgift att tas ut.
  • Ja. Om du vet att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav kan du skicka in en ansökan om att inrätta en ny anläggning och därmed undgå inspektion. Lämna då in ansökan innan tillsynen påbörjas, d.v.s. senast 17 juni 2019. Ansökan behöver vara komplett med ritningar m.m. senast 31 maj 2020. Om ansökan inte är komplett innan dess kommer ett tillsynsbesök att göras på fastigheten och tillsynsavgift tas ut.
  • Ja. Om du har besvarat enkäten och inte har en vattentoalett kopplat till avloppet så kommer ingen tillsyn att ske och inte heller någon tillsynsavgift att tas ut.

Jag vill närvara vid besöket, hur gör jag då?

Tillsynen kommer att göras under sommaren och hösten 2019. Meddela oss via enkäten om ni vill närvara vid tillsynen. Vi kommer att besöka er fastighet oavsett om du själv vill vara med eller inte.

Vad kostar det att ansöka om tillstånd?

Under 2019 är tillståndsavgiften för en avloppsanläggning 6 811 kr. Du får inte anlägga eller bygga om innan du fått tillstånd till anläggningen.

Kan jag få hjälp med ansökan?

När du ska söka tillstånd för att åtgärda ditt avlopp, kontakta då gärna en entreprenör som har kunskap och erfarenhet av att anlägga avloppsanläggningar för att få hjälp med förslag på teknisk lösning samt lämplig placering på fastigheten. Det är viktigt att den som gör en avloppsanläggning har den sakkunskap som krävs för att göra ett fackmannamässigt arbete. För mer information om enskilda avlopp se gärna www.avloppsguiden.se och umea.se/enskiltavlopp

Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller om du vill diskutera ditt ärende.

Erik Nilsson
090-16 16 99
erik.n.nilsson@umea.se

Hans Sandberg
090-16 16 94
hans.sandberg@umea.se

Sara Norqvist
090-16 16 68
sara.norqvist@umea.se

Mer information