Startsida Umeå kommun

Barkoem Sveerjesne gaavnedh

Hitta arbete i Sverige

Daamhts vuekie barkoem daelie ohtsedidh lea internedtem nuhtjedh. Webbesijjieh gååvnesieh gusnie barkoefaalaldahkh barkoe-ohtsedæjjah faelieh. Byjresavijsij webbesijjine aaj sijjiehbïevnesh gååvnesieh.
Nuhtegs webbesijjieh gosse barkoem ohtsede: 
Västerbottenskurirenwww.vk.se
Västerbottens folkbladwww.folkbladet.nu
Arbetsförmedlingenwww.ams.se
Platsbankenplatsbanken.arbetsformedlingen.se
Nuhtegs webbesijjieh dutnjien gie galka Sveerjesne barkedh:  
Migrationsverketwww.migrationsverket.se
Högskoleverketwww.hsv.se
Försäkringskassanwww.rfv.se
Regeringenwww.regeringen.se
Svenska institutetwww.si.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.