Startsida Umeå kommun

Kultuvre

Kultur

Kultuvrereereme dåarjoem ovmessie öörnijidie vadta, v.g. siebride, festivalidie jïh prosjektidie. Reeremen dïedte lea kultuvredarjomh maanide jïh noeride, kultuvre voeresidie jïh tjiehpiesdaajhtomem jïh Upmeje staaren gærjagåetieh jïh gærjabussem.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.