Startsida Umeå kommun

Siebredahkehoksetimmieh

Samhällsservice

Upmejen tjïelten dïedte lea jeenebh dajvine upmejeåålmegij jielemebyjreskinie. Daesnie bïevnesh bïgkemegyhtjelassh, healsoe- jïh voengevaarjelimmie, sjïekedimmie jïh sorhpegïetedimmie, tjaetsie jïh luajhtemh, viehkiefaalaldahkh jïh aaj öörnege jïh vihtiesvoete.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.