Startsida Umeå kommun

Sosiaalen hoksehtimmieh

Social service

Sosiaaletjeanadimmie gaajhkide jïh tjïelte dam geehtie. Sosiaaletjeanadimmielaakesne tjåådtje mij viehkide maahtah ohtsedidh jïh tjïelten faalaldahkh. Gaajhkesh Sveerjesne edtjieh maehtedh viehkiem sosiaaletjeanadimmeste dan hïejmetjïeltesne ohtsedidh.

Sosiaaletjeanadimmie lea joekoen dïedtem maanide jïh noeride, almetjidie giej leah yöjtedeåtnoedåeriesmoerh, voeresidie, svihtjeme-heaptoje almetjidie jïh almetjidie gie lihkemem sujhtedh.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.