Startsida Umeå kommun
Räknedosa, panna som visar diagram på papper

Bättre resultat än budget för 2019

Kommunen gör ett positivt ekonomiskt resultat på 189 miljoner kronor för 2019, bättre än budgeterat. Det visar kommunens årsredovisning som kommunfullmäktige har fastställt. Det beror främst på ett stort överskott från vattenkraften och att kommunens olika nämnder har utvecklat sina ekonomiska processer och kontrollfunktioner.

– 2019 blev ett bra år på flera sätt, inte minst ekonomiskt. Det råder ingen tvekan om att Umeå kommun har en bra position inför framtiden, men vi måste vara ödmjuka inför de utmaningar vi står inför. Kommunen behöver växa för att upprätthålla skatteunderlaget, men vi har också en mängd faktorer i Sverige och världen, inte minst utvecklingen av coronapandemin, som påverkar kommunens ekonomi och som vi behöver vara uppmärksamma på under 2020, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Elförsäljning och bättre kontroll

Årsredovisningen visar i sammanfattning ett positivt och stabilt resultat i både kommunkoncernen och kommunen. Kraftverksamheten, kommunens delägarskap i Stornorrfors vattenkraftverk, genererade ett stort överskott 2019. Det är den dominerande förklaringen till det ekonomiska överskottet. En annan viktig förklaring är att kommunens olika nämnder har förbättrat kontrollen vad gäller inkomster och utgifter, jämfört med 2018.

På den ekonomiska minussidan konstateras att kommunen har en fortsatt hög investeringstakt, vilket medför att låneskulden har ökat under 2019.

Vikande skatteintäkter

Under året blev det tydligt för de flesta svenska kommuner att skatteintäkterna viker på grund av att en allt mindre andel av befolkningen är i arbete jämfört med tidigare. Den här utvecklingen gäller även Umeå kommun och är ett viktigt skäl till att kommunfullmäktige under 2019 beslutade att bromsa kostnadsutvecklingen. Därför gör kommunen nu även en avsättning till en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR) på 116 miljoner kronor som ska användas för att balansera ekonomin under perioder när skatteintäkterna viker.

– Det är självklart glädjande att kommunen får ett positivt resultat även i år. Vi klarar det beslutade överskottsmålet och får nu också möjlighet att göra en avsättning till resultatutjämningsreserven. Det ger oss förutsättningar att möta utmaningarna med en sannolikt vikande konjunktur och inte minst spridning av ett nytt coronavirus som kommer att påverka världsekonomin under 2020, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Lena Höök Gustafsson
ekonomidirektör
090-16 35 84
070-653 35 84
lena.hookgustafsson@umea.se

Mer information
Årsredovisning 2019, framsida

Läs årsredovisning för 2019:
www.umea.se/redovisning