Startsida Umeå kommun
Person använder miniräknare, spargris

Budget för välfärd och hållbar utveckling

Nämnderna får totalt 347 miljoner kronor (mnkr) i ramtillskott i kommunens budget 2020. Individ-och familjenämnden, för- och grundskolenämnden och äldrenämnden får störst tillskott, om än på en lägre nivå än 2019. Resultatet beräknas bli 77 mnkr och investeringar budgeteras till 744 mnkr, en minskning med 529 mnkr jämfört med i fjol. Skattesatsen förblir oförändrad 22,85, enligt beslut i kommunfullmäktige.

Umeås befolkning växer i snabb takt, omkring 1 600–1 700 personer per år, främst i åldersgrupperna yngre och äldre över 80 år. Det innebär stora volymökningar och allt större behov av bostäder, infrastruktur, skola och omsorg. Kommunen behöver också anställa många nya medarbetare för att klara kompetensförsörjningen, omkring tusen personer per år fram till 2029. Kommunens budget måste också ta hänsyn till behovet att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

– Vi står liksom många andra kommuner inför stora utmaningar kommande år, inte minst när det gäller ekonomin. Vi sätter välfärd och hållbar utveckling främst i budgeten, men vi måste klara det med god ekonomisk hushållning, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Tillskott till nämnderna:

  • Individ- och familjenämnden: +62,8 mnkr, +4,9 procent
  • För- och grundskolenämnden: +58,1 mnkr, +3,0 procent
  • Äldrenämnden: +51,6 mnkr, +4,9 procent
  • Tekniska nämnden +40,4 mnkr, +3,5 procent
  • Kulturnämnden: +23,9 mnkr, +20,3 procent
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: +17 mnkr, +3,6 procent
  • Byggnadsnämnden: +2,0 mnkr, +4,9 procent
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden: +1,4 mnkr, +10,5 procent
  • Fritidsnämnden: −1,2 mnkr, −0,9 procent

Flera budgetförslag

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna lade alla fram egna budgetförslag. Moderaterna ville i sitt budgetförslag sänka skatten med 20 öre.

– Trots högre skatt än i jämförbara kommuner verkar inte pengarna räcka till i kommunen. Vi saknar inte resurser, men vi måste prioritera och fördela effektivare och sätta tydligare mål, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Minskade investeringar

Investeringsramen 2020 är 744 mnkr enligt budget, det är betydligt mindre än förra året. Investeringarna är främst satsningar inom förskola, grundskola och omsorgsverksamheter.

– Vi halverar i stort sett investeringarna och fokuserar på satsningar för att säkra välfärden, andra behov får stå tillbaka, säger Hans Lindberg.

Identifiera kostnadsavvikelser

276 olika yrkanden om extra uppdrag till nämnder och styrelser stod på agendan. Ett av alla uppdrag är att nämnder ska identifiera och analysera eventuella avvikelser i nettokostnad i nämndens verksamheter. Nämnderna ska också till 2023 minska eventuella kostnadsavvikelser i relation till jämförbara kommuner.

– Det handlar om att frigöra resurser och sätta in dem där de behövs mest, säger Hans Lindberg.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Mer information

Fastställd budget finns att läsa på www.umea.se/budget.