Startsida Umeå kommun

Följ kommunfullmäktiges möte

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 28 oktober med start klockan 9. Följ mötet på din dator eller mobil, eller lyssna från läktaren i kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A.

Mötet är offentligt och du är välkommen att lyssna på läktaren, 2 trappor. Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet.

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa!

Ärenden måndag 28 oktober

 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar, är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron;
  Peder Westerberg (L)
 3. Interpellation: Är äldreomsorgen personcentrerad och flexibel;
  Veronica Kerr (KD)
 4. Interpellation: Borde inte kommunens egen verksamhet följa lagar och regler?
  Ulrik Berg (M)
 5. Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra sina upphandlingar?
  Peder Westerberg (L)
 6. Interpellation: Vill (S) avskaffa dagbarnvårdarna? Anders Norqvist (L)
 7. Interpellation: Varför vill (S) lägga ner fungerande verksamheter?
  Veronica Kerr (KD)
 8. Interpellation: Vad kostar en kommunal hemtjänsttimme? Marianne Normark (L)
 9. Interpellation: Finns det någon logik i beredningen av motioner?
  Gudrun Nordborg (V)
 10. Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra arbetsmiljön bland förskolelärarna? Peder Westerberg (L)
 11. Interpellation: Får fritidsnämnden tillskott för skolbaden? Lennart Arvidsson (V)
 12. Interpellation: Dagbarnvårdarnas framtid; Maja Westling (C)
 13. Delårsrapport januari–augusti 2019
 14. Motion 42/2017: Avloppsrening av läkemedelsrester; Saasha Metsärantala (FI)
 15. Motion 38/2018: Motverka näthat och nät-gromning;
  Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)
 16. Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Umeå 2:1 med flera, Västra Brinkvägen inom Väst på stan i Umeå kommun
 17. Redovisning av motioner 2019:2
 18. Valärenden
 19. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • 13.00–13.15: Kommunrevisorerna informerar
Kommunfullmäktige i möte
Följ sammanträdet

På plats:

Följ sammanträdet som åhörare från läktaren i fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A.

Via dator eller mobil:

Se webb-tv på den här sidan eller via: Youtube

Har du begränsad bandbredd?
Välj ljud istället för video:

iPhone (endast ljud)

Android (endast ljud)

Länk öppnar en mediaspelare i mobilen.