Startsida Umeå kommun

Har du svarat på medborgarundersökningen?

Är du en av dem som får Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning i brevlådan i dagarna? Tack för att du svarar på enkäten! Ditt svar är viktigt för att jämföra Umeå med andra kommuner och förbättra kommunens service.

I dagarna har 1 600 personer i Umeå chans att svara på SCB:s årliga medborgar­undersökning som Umeå deltar i sedan 2007. Medborgarundersökningen genomförs för att mäta invånares attityder till verksamheterna i kommunerna: Hur är det att bo och leva i kommunerna och vilket inflytande upplever invånare att de har? I år ingår också frågor om coronapandemin.

Enkäten ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånares perspektiv och ger värdefull vägledning för kommunernas arbete. Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter att jämföra resultat mellan kommuner.

Årets undersökning pågår till 3 november. Resultaten av höstens undersökning skickas till deltagande kommuner i mitten av december. Då finns också resultaten i SCB:s statistikdatabas.

Fakta om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. Personer som tillfrågas är slumpmässigt valda ur befolkningsregistret. Urvalet är olika beroende på hur stor kommunen är. Du som är med i undersökningen kan svara på pappersenkäten eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

118 800 personer i 100 kommuner runt om i Sverige får SCB:s medborgar­under­sökning i brevlådan 2020. Totalt har 273 av Sveriges 290 kommuner någon gång varit med sedan starten 2005.