Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens planeringsutskott  

Uppgifter och befogenheter

Planeringsutskottet är kommunstyrelsens organ för

 • strategisk omvärldsbevakning av näringslivsfrågor och samhällsbyggnadsfrågor
 • främjande av en gynnsam utvecklingsmiljö för näringslivet i Umeå genom aktiv extern marknadsföring av kommunen och dess resurser
 • samordning av näringspolitiskt riktade insatser genom kommunens egna eller närstående organ
 • motiverande och stödjande av utvecklingsprojekt i samverkan med näringslivet universiteten och andra aktörer
 • strategisk omvärldsbevakning av internationell/nationell samverkan, EU, högre utbildning och forskning
 • samverkan med högre utbildning och forskning som syftar till strategisk tillväxt och utveckling i näringslivet samt utveckling av strategiska branscher
 • strategiskt samarbete med universiteten och näringslivet för kommersialisering av forskning
 • utvecklingsplanering inom samhällsbyggnadsområdet för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling, bland annat fysisk planering, mark och bostäder; näringsliv och arbetsmarknad; trafik och samfärdsel; natur, miljö och energi; utbildning; social välfärd, kultur, fritid och rekreation samt Umeås regionala roll
 • mål och riktlinjer för bebyggelseplanering, trafikplanering och övrig fysisk planering
 • upprätta förslag till översiktsplan/utvecklingsplan
 • utfärda särskilda riktlinjer och planeringsförutsättningar som underlag för detaljplanearbete, programarbete och övrig planering samt riktlinjer för markpolitiken
 • ta initiativ till planläggning enligt byggnadslagstiftningen.

Planeringsutskottet beslutar i följande ärenden,
med undantag för vad som har delegerats till annan att besluta om:

 • näringslivsfrämjande marknadsföring och utvecklingsprojekt i samverkan med näringslivet, universitet och andra näringslivsfrämjande parter
 • utvecklingsprojekt som syftar till internationell marknadsutvidgning för näringslivet
 • utvecklingsprojekt inom områdena högre utbildning och forskning
 • upprättande och avslutande av samverkansavtal, avsiktsförklaringar för samverkan med högre utbildning och forskning
 • utvecklingsprojekt och samverkansavtal inom områdena utbildning och forskning kopplat till näringslivsutveckling och samhällsbyggnadsområdet
 • yttranden över fastighetsplaner och över detaljplaneförslag
 • yttrande om en detaljplan ska anses vara av principiell art/större vikt eller om den kan antas av byggnadsnämnden med stöd av delegation.
 • godkänna exploateringsavtal för detaljplaner som antas av byggnadsnämnden
 • markanvisning för kommande exploatering
 • utse förtroendevalda inom utskottet att delta i utbildning, konferenser, studieresor med mera.
Kontakt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.