Startsida Umeå kommun

Ekonomi

Ekonomis huvuduppgifter är att

  • genom omvärlds- och invärldsbevakning ta fram ekonomiskt underlag för kommunens planering på kort och lång sikt
  • administrera kommunens budgetarbete
  • utveckla kompetens och system för att aktivt verka för en medveten och effektiv uppföljning av kommunens och kommunkoncernens verksamhet på alla nivåer
  • aktivt verka för en god finansförvaltning samt effektiv och bra intern kontroll i kommunen
  • göra bedömning av de omvärldsförändringar som påverkar kommunens ekonomi
  • nyttja kommunens storlek i upphandlingssammanhang för att nå goda villkor
  • arbeta med benchmarking i vår vardag.

Budgetenhetens huvuduppgift är att svara för kommunens samordnade budgetplanering samt att förse kommunledningen med tillräckliga beslutsunderlag för den ekonomiska planeringen av kommunens verksamhet.

Redovisningsenhetens huvuduppgift är att svara för kommunens och kommunkoncernens redovisningsinriktade verksamhet och för central rapportering.

Finansenhetens huvuduppgift är att svara för kommunens finansförvaltning, det vill säga upplåning, likviditetsförvaltning, betalflöden, finansiell riskhantering, cash management samt intern kontroll. Enheten samordnar även finansfrågorna och genomför finansiella affärer för hela koncernen i en internbanksfunktion.

Upphandlingsbyråns huvuduppgift är att svara för kommunens större enskilda upphandlingar och ramavtal samt tolkning av lagen om offentlig upphandling.

Kontakt

Lena Höök Gustafsson
ekonomidirektör
090-16 35 84
070-653 35 84
lena.hookgustafsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.