Startsida Umeå kommun
Årshjul för ekonomi

Årshjul för planering av ekonomi. Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Ekonomiplanering över året

Januari

I januari presenterar verksamheterna en om- och invärldsanalys för politikerna i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder, och partigrupper. Här tar man upp aktuella områden, händelser och tendenser som rör kommunens verksamheter. Materialet används som underlag för de ramar och direktiv som formuleras av politikerna i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder, företagsstyrelser och partigrupper.

Mars

Verksamheterna lämnar planeringsmaterial som ska utgöra underlag för direktiven. Materialet innehåller bland annat befolkningsprognoser, volym- och prisberäkningar och ligger till grund för arbetet med budgeten. Nu håller budget­beredningen (kommunstyrelsens arbetsutskott) genomgång med ledningen för varje styrelse och nämnd. Man diskuterar bland annat nämndernas utmaningar och möjligheter. Personalens representanter i Centrala samverkansgruppen deltar också i genomgången.

Gemensamma genomgångar av kommunens verksamheter med kommun­styrelsens arbetsutskott, presidierna i styrelser/nämnder samt personalens representanter i Centrala samverkansgruppen.

Under mars och april diskuterar varje politiskt parti hur de vill att kommunens pengar ska fördelas och vilka uppdrag och mål som kommunen ska ha inom alla verksamhetsområden.

April

De politiska partierna fortsätter sitt arbete. Nämnderna lämnar planerings­underlag till kommunstyrelsen.

Maj

Budgetberedningen går igenom nämndernas planeringsunderlag. Utskottet går också igenom annat underlag som berör kommunens verksamhet, till exempel innehållet i regeringens vårproposition. Sedan lägger budgetberedningen fram ett huvudförslag till budget med mål, riktlinjer och ekonomiska ramar. Samtidigt kan olika partier lägga fram egna förslag om de inte ställer sig bakom huvudalternativet.

Juni

I juni beslutar kommunfullmäktige om budgeten, med ekonomiska ramar, mål och direktiv för varje nämnd.

Kommunfullmäktige beslutar också om hur mycket skatt kommunmedborgarna ska betala under nästkommande år.

Juli–oktober

Utifrån budgeten tar nämnderna och styrelserna tillsammans med sina verksamheter fram uppdragsplaner som beskriver hur man ska arbeta för att genomföra sina mål och uppdrag.

November

Nämnderna och styrelserna tar beslut om sina uppdragsplaner och om fördelningen av de pengar man har blivit tilldelad i budgeten.

December

Nämndernas uppdragsplaner anmäls i kommunfullmäktige.