Startsida Umeå kommun

Beställning av tryckta kartor

Vi skickar din beställning inom 2-4 arbetsdagar.
Faktura skickas separat (priserna är inklusive moms och frakt)

Ange antal kartor du vill beställa * (obligatorisk)
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(80 kr/st)
(1500 kr/st)
(4200 kr/st)
(1200 kr/st)
(2500 kr/st)
(125 kr/st)
(125 kr/st)
(125 kr/st)
(125 kr/st)
Totalt: 0 kr
Namn och adressuppgifter * (obligatorisk)

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade obligatoriska uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende.
Syftet med behandlingen är att kunna fakturera och leverera din beställning samt skicka ut en kundenkät. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är avtal. Vi sparar också personuppgifterna för att kunna skicka ut en kundenkät. Syftet är att förbättra vår kvalitet i produkter och tjänster mot dig som kund. Dina uppgifter kommer att sparas i diariesystem och gallras enligt dokumenthanteringsplan.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas även med andra verksamheter och bolag inom Umeå kommun samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden, 901 84 Umeå. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. Kontakta dataskyddsombudet i Umeå kommun, 901 84 Umeå via brev eller mejl dataskyddsombud@umea.se. Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Läs mer om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter

Kontakt

Har du frågor, kontakta Lantmäteri.

Expedition
090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Beställningsblankett för övriga geografiska produkter och tjänster

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus