Startsida Umeå kommun
Kommunens mål och verksamhetsdirektiv

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Här kan du läsa mer om Umeå kommuns övergripande mål, planerings- och utvecklingsarbete och dokument som ska styra utvecklingen mot visionen.

Strategisk plan

Kommunen har en strategisk plan för de kommande tolv åren. Planen ska bidra till att kommunen, och gärna andra organisationer, samarbetar med en gemensam strategi och långsiktigt för att nå kommunens övergripande mål.

Strategisk plan 2016–2028 finns på Externa dokument (under "Allmänt").

Mål för Umeå kommun 2019–2022

Kommunfullmäktige fastställer budget, övergripande mål och inriktning för kommunens samlade verksamhet i juni varje år. Uppdragen från politikerna konkretiseras sedan i verksamheternas genomförande- och aktivitetsplaner.

Övergripande mål

 • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
 • Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
 • För att klara kompetensförsörjningen ska de möjligheter som den digitala transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling.

Goda livsvillkor

 • Vi ska ha Sveriges bästa folkhälsa år 2020.
 • Vi ska halvera barnfattigdomen till år 2020.

Livslångt lärande

 • Vi ska ha en likvärdig skola och förbättra kvaliteten i utbildningen för att uppnå jämlika uppväxtvillkor.

Växande näringsliv och kompetensutveckling

 • Vi ska skapa förutsättningar för fler företag, fler branscher och fler arbetstillfällen i Umeå.

Välutvecklad ideell sektor

 • För att klara framtidens utmaningar ska vi utveckla demokratin och stärka den sociala tilliten tillsammans med den ideella sektorn.
 • Att använda jämställdhet som metod i det förebyggande arbetet mot våld och kriminalitet i samverkan med den ideella sektorn.

God samhällsplanering

 • Vi ska öka bostadsbyggandet till 2 000 enheter per år.
 • Vi ska i högre utsträckning än i dag samordna lokalförsörjningen i kommunen.
 • Att samhällsplaneringen syftar till att bygga Umeå mer jämlikt och jämställt, bland annat genom att dra nytta av erfarenheterna från kommissionen för social hållbarhet.

Finansiella mål

Finansiella mål är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

 • Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska uppgå till lägst 1 procent.
 • Kommunens budget ska jämställdhetsanalyseras.
 • Att tillvarata de samordningsnyttor som den gemensamma förvaltningen innebar, genom att det centrala förvaltningsledet inte växer snabbare än de brukarnära verksamheterna.

Personal

 • Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.
 • Vi ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.
 • Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens.
 • Vi ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm.
 • Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid.
 • Riktvärdet för antalet medarbetare per chef ska vara 30.

Sidan har granskats 2019-06-27

Sidans kortadress: www.umea.se/mal