Startsida Umeå kommun

Miljömål

Miljömålen förtydligar vad som är särskilt viktigt för Umeå kommun utöver de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Umeås lokala miljömål är indelat i fem fokusområden, Biologisk mångfald, Vatten, God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Klimat, som täcker in 14 av de nationella miljömålen och 11 av de globala hållbarhetsmålen.

Många remissvar på förslag till nya miljömål 2019

Umeå kommun har tillsammans med de kommunala bolagen tagit fram ett förslag till uppdaterade miljömål för Umeå kommun. Miljömålen var ute på remiss till 21 juni, då det var möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Över 50 remissvar kom in och svaren håller nu på att sammanställas.

Läs remisshandlingen:

Framsida miljömål

Vad händer nu?

Över 56 remissvar har kommit in och dessa sammanställs och bemöts. Förslaget ändras efter input från remissrundan.

Planen är att de nya miljömål går vidare till antagande i Kommunfullmäktige preliminärt i december eller januari.

Nationella och regionala miljökvalitetsmål

De sexton miljökvalitetsmålen, antagna av Sveriges riksdag, ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De har blivit riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Arbetet med de sexton miljökvalitetsmålen vilar på fem grundläggande värden.

En ekologiskt hållbar utveckling ska

  • främja människors hälsa, värna biologisk mångfald och andra naturvärden
  • ta tillvara de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna.
Kontakt

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26 
070-388 16 43 katharina.radloff@umea.se

Mer information

Sidan har granskats 2019-10-30

Sidans kortadress: www.umea.se/miljomal