Startsida Umeå kommun

Miljömål

Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå.

Miljömålen är indelade i fem fokusområden; klimat, biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö och giftfri miljö, som täcker in 15 av de nationella miljömålen och 14 av de globala hållbarhetsmålen.

Nya lokala miljömål antagna

Kommunen har tillsammans med kommunala bolag tagit fram ett förslag till uppdaterade lokala miljömål. Miljömålen har varit ute på remiss april - juni 2019, då det var möjligt att lämna synpunkter. Det gav 58 svar som har sammanställts.

Förslaget och synpunkterna ligger till grund för nya lokala miljömål, som efter en del ändringar har antagits av kommunfullmäktige 24 februari 2020.

Nationella och regionala miljökvalitetsmål

De sexton miljökvalitetsmålen, antagna av Sveriges riksdag, ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De har blivit riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Arbetet med de sexton miljökvalitetsmålen vilar på fem grundläggande värden.

Ekologisk hållbar utveckling ska

  • främja människors hälsa, värna biologisk mångfald och andra naturvärden
  • ta tillvara de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna
  • lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Kontakt

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26 
070-388 16 43 katharina.radloff@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-13

Sidans kortadress: www.umea.se/miljomal