Startsida Umeå kommun

Externa styrdokument

Övergripande mål och inriktning för Umeå kommuns samlade verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av kommunfullmäktige. Utöver dessa finns ett antal andra fastställda dokument i form av policyer, strategier, planer och program som reglerar och styr kommunens verksamheter. Interna styrdokument för kommunens verksamheter hittar du under interna styrdokument till vänster.

Här publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer och program, det vill säga dokument som har antagits eller beslutats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller stadsdirektören. Vi har valt att publicera dokumenten i ämnesområden oavsett om dokumentet har klassificerats som en policy, en strategi, plan eller ett program eftersom namnsättning och klassificering har varierat under åren.

Allmänt

Alkohol och droger

Arbetsmarknad

Bostadsmarknad

Ekonomi

Energi

Folkhälsa

Företag och näringsliv

Handel och service

Kultur

Mark

Miljö

Offentlig plats

Planering och byggande

Översiktsplan (webbsida)

Säkerhet och beredskap

Tillgänglighet, mångfald, jämställdhet

Trafik

Volontärarbete