Startsida Umeå kommun
Cyklister på bro över Umeälven

Jämställdhet

Umeå kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Du ska som boende i Umeå kunna förvänta dig att servicen ska vara lika god och fungera lika bra oavsett om du är kvinna eller man. Umeås invånare ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna intressen och förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om kön.

Kön spelar roll och det är därför viktigt att utgå ifrån ett jämställdhetsperspektiv när vi ser på våra verksamheter och hur vi ska utveckla vårt arbete för att kunna ge en jämställd medborgarservice och vara en drivkraft för ett jämställt samhälle. Det handlar om att medvetandegöra förutsättningar och erfarenheter för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun för att skapa en jämnare fördelning av makt och resurser.

Kön, makt och politik – jämställdhetsarbete i Umeå kommun

Umeå kommun har under lång tid arbetat med jämställdhetsfrågor på ett strategiskt och banbrytande sätt. Arbetet har bedrivits både genom jämställdhetsintegrering och med särskilda satsningar för att synliggöra och problematisera, omformulera problembeskriv­ningar och bredda analysen - allt med ambitionen att skapa ett jämställt Umeå där alla har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

2019 firades 30 år av arbetet för ett jämställt Umeå. Denna skrift är en del av uppmärksammandet av detta jubileum. I de olika texterna varvas historiska tillbakablickar med nedslag i konkreta exempel från verksamheter.

Jämställdhet är ett aktivt val, något som görs. Vi hoppas att denna berättelse också kan vara inspirerande till det fortsatta arbetet för ett samhälle fritt från stereotyper, sexism och homofobi. Vi vill inspirera till nya och viktiga politiska beslut för att fortsätta bygga ett jämställt samhälle.

Ladda ner vår jubileumsskrift Kön, makt & politik - Trettio år av jämställdhetsarbete i Umeå kommun (pdf, 8 MB)

Cyklister på bro över Umeälven
Kontakt

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Annika Dalén
Utvecklingsstrateg
Umeå kommun
090-16 58 91
070-226 58 90
annika.dalen@umea.se

Jämställdhetsutskottet

Gendered landscape

Hur hänger ett parkeringshus, en gångtunnel och en bussterminal ihop med frågor om makt och kön? På nya webbplatsen Gendered landscape kan du se Umeå med nya ögon och göra en virtuell resa i stadens könade landskap.

Läs mer på genderedlandscape.umea.se

Aktuellt

URBACT – Gender equal cities

Under hösten 2018 deltog vi på en hearing i Wien om jämställdhet i städer.

Att arbeta med jämställdhet och unga i dialog

Detta inspirationshäfte handlar om dialog där målet varit att med unga tjejer som medskapare
gestalta och bygga en jämställd offentlig mötesplats i Umeå. Häftet utgår ifrån våra erfarenheter från dialogarbetet i projektet Frizon - jämställda offentliga miljöer.

Inspirationshäfte Frizon (pdf, 6,4 MB)

Det könade landskapet

Rapport om Umeå kommuns jämställdhetsarbete och kunskapsunderlag för att lära mer, diskutera och fortsätta jobba med jämställdhet.

Det könade landskapet
(pdf, 2,8 MB)

The gendered city
(pdf, 3,5 MB)

Våld i nära relationer

En kartläggning av våld i nära relationer har genomförts i Umeå kommun. Syftet har varit att kartlägga erfarenheter och kunskap och vilket behov som finns av kompetensutveckling.

Våld i nära relationer
(pdf, 3,6 MB)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-30

Sidans kortadress: www.umea.se/jamstalldhet