Startsida Umeå kommun

Representation av kvinnor och män inom musik, scenkonst, film, teater och litteratur

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Människor ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om kön. Umeå kommun har goda förutsättningar att bli en jämställd kommun. Kön spelar roll och det är därför viktigt att utgå från ett genusperspektiv när vi ser på våra verksamheter och hur vi ska utveckla vårt arbete för att kunna ge en jämställd medborgarservice. Kommunen ska vara en drivkraft för ett jämställt samhälle, det handlar om att medvetandegöra livsvillkoren för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun.

Umeå kommun har ett övergripande jämställdhetspolitiskt mål:

Att skapa förutsättningar för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Läs mer om kommunens jämställdhetsarbete i Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun.

Könsfördelning i kulturarrangemang i Umeå under 2015

Umeå kommun har för fjärde året i rad tittat närmare på könsfördelningen i några av Umeås stora musik och kulturarrangemang under 2015. Representation på scen i stora musik- och kulturfestivaler samt de olika kulturarrangemang som finns med i Rajden med bred spridning över genrer har mätts genom att
räkna de kvinnor och män som omnämns i respektive program. Undersökningen ämnar skapa en bild över hur representationen av kvinnor respektive män ser ut i Umeås kulturutbud.
Representation säger långt ifrån allt om normer och maktfördelning men visar på mönster och skevheter som kan vara viktiga att synliggöra och problematisera för att få till stånd en strukturell förändring. Att uppmärksamma könsfördelning är ett sätt att arbeta med jämställdhet. Umeå kommuns jämställdhetsarbete syftar till att uppnå det av kommunfullmäktige uppsatta målet: ”Att skapa förutsättningar för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”.

Vilka har makten över kulturen?

Representation av kvinnor och män inom musik, scenkonst, film, teater och litteratur, undersökning (Powerpoint)

Total könsfördelning i kulturarrangemang 2015

Musikfestivaler, kulturfestivaler samt Rajden.

Könsfördelning i kulturarrangemang 2015
Namngivna på musik- och kulturfestivaler
Akter på musik- och kulturfestivaler
Antal kvinnor och män på scen 2015

Musikfestivaler i Umeå

Umeå Open
Popup
Jazzfestivalen
Umefolk
Visfestivalen
House of Metal

Kulturfestivaler i Umeå

MADE
Umeå Europeiska filmfestival
Littfest

Kulturarrangemang i Rajden
Umeå teaterförenings programtidning

Statistiken är baserad på den information som finns i Rajden vt och ht 2015. Vi har begränsat urvalet till medverkande på scenen samt koreografer/regissörer. Körer samt arrangemang som visas på annan ort än Umeå är ej medräknade. I vissa fall har vi sökt kompletterande information på nätet. Information som vi inte har hittat eller har varit otydlig har vi valt att exkludera. Jämförelsen med föregående års undersökning kan vara missvisande då urvalet till viss del skiljer sig åt.

Rajden, körer ej inräknat
Rajden, körer inräknat
Rajden, kvinno- respektive mandominerade arrangemang

Nationell och internationell statistik

Den nordiska filmbranschen domineras av män både bakom och framför kameran. I svenska filmer hade 60 procent av filmerna män i huvudrollen mot 40 procent för kvinnor år 2012.
(Källa: Nordicom, Gender Balance in the Film Industry)

Svetlana Aleksijevitj fick nobelpriset i litteratur 2015. 98 män har tidigare tilldelats litteraturpriset, Svetlana Aleksijevitj blev den fjortonde kvinnan.
(Källa: Nobelprize.org)

Bechdeltestet är ett populärt test som utifrån en feministisk analys ser till hur kvinnor framställs på film. Filmen bör uppfylla ett antal kriterier:
1. Filmen måste innehålla minst två kvinnor
2. De ska prata med varandra
3. Om någonting annat än män

Ett test av de tio senaste årens mest populära svenska filmer gjordes, resultatet visade 20 av 30 filmer inte uppfyllde kriterierna.
(Källa: Dagens Nyheter 2013)

Sweden Rock festival hade 95 procent mansdominerade akter och 6 procent kvinnodominerade akter under 2015.
(Källa: jamstalldfestival.se)

Under perioden 2000–2009 hade 257 svenska spelfilmer premiär, endast 19 % av dessa hade en kvinna som regissör. Ändå är nästan hälften av alla utexaminerade studenter i filmregi kvinnor.
(Källa: Svenska Film Institutet)

Redan i det antika Grekland fanns stereotypa föreställningar om konst och kön. Exempelvis ansågs det aktiva skrivandet anstå män, medan det passiva läsandet av någon annans verk lämpade sig för slavar och kvinnor.
(Källa: SOU 2007:108 Kön, makt och statistik)

2008 ansökte 109 kompositörer om bidrag från Kulturrådet, av dessa var 26 procent kvinnor. Ny statistik visar att denna siffra år 2012 har ökat till 36 procent.
(Källa: Kulturrådet, Jämställdheten och mångfalden ökar, 2013)

Mansdominans på ledande positioner inom musikbranschen

För mer information om Umeå kommuns jämställdhetsarbete, kontakta:

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
linda.gustafsson@umea.se

Ladda ner hela undersökningen som ppt

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-24

Sidans kortadress: www.umea.se/jamstalldkultur