Startsida Umeå kommun

Upmeje — bieliem saemiengïelen reeremedajveste

Saemieh leah aktem daejstie veartenen aalkoealmetjistie jïjtje kultuvine, jïjtje gïeline jïh jïjtje vuekine. Upmeje lea bielie dajveste gusnie saemieh årroeminie, barkeminie jïh sov kultuvren gïehteleminie. Dan gaavhtan lea iemie Upmeje lea saemiengïelen reeremedajvesne, gusnie saemien kultuvren jïh saemiengïelen lea tjarkebe vaarjelimmie laaken nasjovnellen unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoej bïjre mietie.

Upmeje lea akte tjïelte saemiengïelen reeremedajvesne mij edtja joekoen saemien kultuvrem jïh saemien gïelide vaarjelidh jïh gorredidh. Dellie edtja tjïelte:

  • saemide laaken bïjre bievnedh
  • tsevhtsiehtimmiem vedtedh jïh saemiej åejviejgujmie raarastalledh
  • gaajhki saemiej gïelh jïh kultuvrh vaarjelidh/nænnostidh, joekoen fokuse maanide
  • hoksehtimmiem vedtedh jïh åejvieladtjegaskesem faaledh ållesth/bieliem saemiengïelesne jis muvhtenh dejtie gihtjesuvvieh
  • maana- jïh voeresehoksem faaledh ållesth/bieliem saemiengïelesne jis muvhtenh dejtie gihtjesuvvieh.

Tjïeltem bïeleljh

Upmije tjïelte faala åejvieladtjegaskesadtemem saemiengïelesne toelhken tjïrrh dænghkome telefovnetïjjesne. Datne gie dam sïjhth utnedh veekselasse ringkedh telefovne 090-16 10 00.

Saemieh, saemien jïh saemien kultuvre

Tjïelte barka guktie saemien gïelem jïh kultuvrem gelkieh praktijhkeles vuekine evtiedidh jïh guktie saemiej daarpoeh gelkieh dåastoehtidh. Dïhte lea dan bïjre saemieh jïh saemien kultuvrem vååjnesasse jïh maahtoem dan bïjre vedtedh. Daesnie muvhtenh lingkh jïjnjebh maahtose:

Saemiedigkie

Samer.se

Saemien gïelejarnge

Såhkie — Upmejen saemiensiebrie

Álgguogåhtie - Umesamer i samverkan

Vaartoe - Centrum för samisk forskning

minoritet.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.