Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens motsvarighet till riksdagen. Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är av överordnad eller principiell natur eller som är särskilt betydelsefulla. Detalj­frågor eller renodlade verksamhetsfrågor som bäst avgörs av en ansvarig facknämnd är det inte meningen att kommunfullmäktige ska ta upp eller besluta om. Umeås kommun­fullmäktige har 65 mandat (ledamöter).

Se mandatfördelning mellan de politiska partierna

Kommunfullmäktige beslutar om

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • Umeå kommuns budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor
  • organisation och verksamhetsansvar för styrelser och nämnder
  • val av ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och beredningar
  • val av revisorer och deras ersättare
  • regler för hur de förtroendevalda ska ersättas ekonomiskt
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstningar i kommunen.

Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av någon styrelse eller nämnd med tillhörande verksamhetområde. Ledamöter kan yrka på återremiss om de anser att ett ärende inte är tillfredsställande berett.

Sammanträdena direktsänds

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden (förutom i juli) i fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6, gamla stadsbiblioteket, plan 2.

Du är välkommen att lyssna på sammanträdena som åhörare på läktaren i sammanträdeslokalen. Sammanträdena sänds också direkt på webb-tv och du kan lyssna i din smartphone. Mer information om sändningarna finns på www.umea.se/webbtv.

Handlingarna till kommunfullmäktige är offentliga och finns att ta del av inför varje sammanträde.

Kontakt

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se

Anna Holmstedt
nämndssekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Marie-Louise Rönnmark (S)

Marie-Louise Rönnmark (S)
ordförande

Sven-Olov Edvinsson (C)

Sven-Olov Edvinsson (C)
1:e vice ordförande

Jan-Olov Carlsson (V)

Jan-Olov Carlsson (V)
2:e vice ordförande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-13

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunfullmaktige